• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Аденго ® 465 СК

Adengo ®

Аденго (R) 465 СК
Увеличи изображението
Системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при царевица

Информация за продукта:

Активно вещество: Изоксафлутол 225 г/л; Тиенкарбазон-метил 90 г/л; Ципросулфамид (антидот) 150 г/л
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
Категория: I-ва професионална
Разрешена употреба: Царевица (за зърно и силаж)

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
(за зърно и силаж)
Едногодишни житни и широколистни плевели, вкл.балур от семена
35-44 мл/дка
20-40 л/дка
След сеитба, преди поникване
не се налага
35 мл/дка
Вегетационно, до 3 лист на културата и ранна фаза на плевелите (2-3 лист)

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Житни плевели
Балур от семена (Sorghum halepense), дараджан (Echinochloa crus-galli), зелена кощрява (Setaria viridis)
Широколистни плевели
Бяла куча лобода (Chlenopodium album), лубеничник (Hibiscus trionum), обикновен щир (Amaranthus retroflexus), татул (Datura stramonium), черно куче грозде (Solanum nigrum)

РАННОВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ
Житни плевели
Дараджан (Echinochloa crus-galli), зеленa кощрява (Setaria viridis)
Широколистни плевели
Бяла куча лобода (Chlenopodium album), лубеничник (Hibiscus trionum), обикновен щир (Amaranthus retroflexus, черно куче грозде (Solanum nigrum)


Механизъм на действие
Аденго® 465 СК е системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници, плевелите може да загинат преди поникване, или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

Препоръки при употреба
Използвайте Аденго® само с наземна техника с работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху площта или културата.
Максимален брой приложения - 1, като не се препоръчва прилагане на продукта след фаза трети лист на царевицата.
Когато използвате ранно вегетационно приложение на Аденго®, се съобразявайте със състоянието на културата. Да се третира само царевица, в добро физиологично състояние.
Неблагоприятни агроклиматични условия преди и след третиране могат да стресират културата и да доведат до нежелани реакции. Неблагоприятни условия могат да бъдат преовлажняване и/или ниски температури, големи амплитуди между деня и нощта, слана, засушаване, недостиг на хранителни вещества и други, неспоменати тук.


Предимства
  • Засилено действие срещу житни и широколистни плевели.
  • По-слаба чуствителност към липса на влага (активира се и при 3-4 литра дъжд, ако плевелите все още не са поникнали),
  • Много добро ранновегетационно действие до 1-2 лист на плевелите.
  • Добро реактивиращо се последействие.

Смесимост
Преди смесване на Аденго® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури
В случаи на унищожаване на царевица, третирана с Аденго® в следствие на буря, град, пожар и др., след извършване на нормална предсеитбена обработка (преораване или друга обработка на поне 10 см) може да бъде засята царевица за зърно и силаж. Препоръките за следващи култури в сеитбооборота са базирани на данни от полеви опити при нормални агроклиматични условия. Препоръчват се следните интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура (вж таблицата по-долу). Тези препоръки са валидни при нормални агроклиматични условия.
Неблагоприятни агроклиматични условия* обаче, може да повлияят скоростта на разграждане на хербицида и остатъчните количества активно вещество, налични в почвата. В подобни случаи препоръките за интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура са само насочващи за потребителя.
В случай на неблагоприятни за разграждането на хербицида условия или при съмнение за наличие на остатъчни количества от предходно приложение на хербицид, изключително препоръчителни са ограничаващи риска мероприятия като дълбока оран и/или допълнително размесване на почвата в дълбочина.
Друг начин за определяне на потенциалния риск за повреда на културата са малки съдови опити или предварително засяване на малки площи.
Сеитбата на всички други култури или неспазването на посочените по-горе срокове е на собствен риск и отговорност.
При проведените тестове Аденго® показва добра толерантност към повечето от използваните в практиката царевични хибриди.
*Неблагоприятни условия може да бъдат: необичайно сухо време след приложение на продукта; продължително засушаване; слаба биологична активност на почвата в резултат на ниско съдържание на органично вещество и/или ниска температура на почвата; уплътнение на почвата; ерозирали участъци; ниски участъци, задържащи вода; наводнение; директна сеитба без дълбока оран; препокриване с двойна доза и всякакви други подобни условия или с подобен ефект не изрично упоменати тук.
Период на изчакване
Култура
Обработка на почвата
4 месеца
Мека и твърда пшеница, ечемик
Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина
5 месеца
Ръж, тритикале, люцерна
Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина
10 месеца
Захарно цвекло
Оран
11 месеца
Грах, слънчоглед, соя, картофи, домати
Оран


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли