• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

Eкип® ОД

Equip® OD

Eкип(R) ОД
Увеличи изображението
Доказано балурицидно действие плюс контрол на едногодишни житни и широколистни плевели

Информация за продукта:

Активно вещество: форамсулфурон 22,5 г/л; антидот (изоксадифен-етил) 22,5 г/л
Формулация: маслена дисперсия (ОД)
Категория: непрофесионална

Култура

За борба срещу
Доза на прилагане
мл/дка
Количество работен разтвор на декар – л/дка
Момент на прилагане
Карантинен срок
Царевица
Едногодишни житни и широколистни плевели и балур от семе и коренища
200-250 мл/дка
15 – 60 л/дка
Вегетационно от фаза разтваряне на 3-ти до фаза разтваряне на 6-ти лист на културата
не се налага

Чувствителни плевели: Балур от семе и коренища.
Едногодишни житни плевели: Кокошо просо (Echinochloa crus-galli), Балур (Sorghum helepense)
Едногодишни широколистни плевели: Разстлан щир (Amaranthus blitoides), Пача трева (Polygonum aviculare), Обикновено пипериче (Polygonum persicaria), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Овчарска торбичка (Capsella bursa pastoris), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Татул (Datura stramonium), Черно куче грозде (Solanum nigrum)
Екип® е пълно системен вегетационен хербицид от групата на сулфонилуреите за използване при царевица, ефикасен срещу балур и впечатляващ брой икономически важни едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.
 
Механизъм на действие
Попаднал върху плевелите, Екип® се поема бързо от листата, стопира растежа и развитието им веднага и ги унищожава до 4 седмици. Визуалните признаци на хербицидно действие са: пожълтяване, хлоротични петна, последвани от некроза и пълно загиване на плевелното растение. Екип® контролира и спящите меристемни тъкани, като по този начин предотвратява повторния растеж на плевелите.
 
Плевелите са най-чувствителни, когато са в ранни фази и интензивен растеж. Скоростта на действие на Екип® зависи от вида на плевелите, климатичните условия и използваната доза. Благоприятните климатични условия за растеж на плевелите засилват хербицидното действие.
 
Препоръки при употреба
• Широколистните плевели се контролират най-добре, когато са между котиледони и 6 лист, житните плевели- преди началото на братене.
• Балур от коренища трябва да е с височина 20-25 см и да е превил първите листа.
• След третиране срещу балур е добре да се изчака 10-14 дни за пълното абсорбиране на Екип® от кореновата система на балура и тогава да се влезе за окопаване.
• Паламидата да е във фаза розетка преди да е започнала да образува стъбло.
• Бутракът е най-чувствителен във фаза 3-4 лист.
• Едногодишните житни плевели са най-чувствителни във фаза 3-4 лист. След като започнат да братят, стават много устойчиви на действието на хербицидите.
• Когато се третира срещу балур, бутрак, паламида и кощрява дозата е 250 мл/дка. Повечето от останалите едногодишни житни и широколистни плевели могат да се контролират с 200 мл/дка, ако са в ранни фази.
Екип® да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство.
• Да не се третира над 28° С и ниска атмосферна влажност. Това ще намали ефикасността на препарата и може да стресира културата. Най-добре е да се пръска сутрин до 11 ч. и надвечер.
• Да не се прилага Екип® на площи третирани с органофосфорни инсектициди, както и след Екип® да не се използват такива.
• Използвайте Екип® само с наземна техника с работен разтвор 15-60 л/дка. По-ниският разход на работен разтвор дава по-добри резултати срещу балур. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата.
• Два часа след пръскането, не трябва да има валежи.
• Да не се третира културата, ако е под влияние на някакъв стресов фактор, като суша, горещини, студ, наводнение, нападение от болести и неприятели или липса на хранителни вещества. Големи температурни амплитуди между деня и нощта стресират царевицата и също могат да доведат до нежелани реакции.
• Да се избягва попадането на продукт върху съседни култури.
• Да не се прилага три последователни години на една и съща площ.
 
..
Предимства
• Ефикасност. Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
• Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи да антидотната технология, вградена в Екип®. Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата. Това позволява и двукратно приложение на Екип®, когато се налага.
• Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.
..
 
Влияние на климатичните фактори
• Дъжд, паднал два часа след пръскане с Екип®, не намалява неговата ефикасност.
• При засушаване восъчните кутикули на плевелите стават по-дебели, устицата се затварят и препаратът по-трудно се поема от листата.
• Високите температури по време на пръскане се отразяват неблагоприятно върху ефикасността на препарата и трябва да се избягват.
• При високи температури или продължително студено време и преовлажняване, царевицата е стресирана и това може да доведе до проява на фитотоксичност - изжълтяване.
 
Смесимост
Екип® не бива да се смесва с органофосфорни инсектициди.
Преди смесване на Екип® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.
 
Действие върху следващи в сеитбооборота култури
След приложение на Екип® , ако се наложи разораване на царевичен блок, след три месеца могат да се засяват захарно цвекло, слънчоглед и маслодайна рапица.
Препоръчва се интервал от минимум 3 месеца между приложението на Екип® и засяването/засаждането друга култура. При заместването (случайно или поради грешка в културата) от друга царевична култура, този период не е необходим, ако се извърши оран преди новото засаждане. Изключително чувствителни на хербицида са следните култури: осилести житни култури, сорго, картоф, цвекло, тиква, домат, пипер, краставица, пъпеш, диня, фасул и други зеленчукови култури, соя, лен, детелина, люцерна, бадем и пасища. За да се избегне развитието на резистентност, да не се прилага Екип® или друг хербицид, съдържащ активни вещества от химичното семейство на сулфонилуреите, триазолопиримидините или пиримидинил-окси-бензоати в продължение на 3 последователни години на едно и също поле. За предпочитане е да се направи смяна с хербициди с различно действие.


Култури:

Проблеми:

[ Последно обновено: Четвъртък, Април 11, 2019 ]

Търси

Търси

Link List

Изтегли