Общи условия за ползване

Условия за ползване
Достъпът до и използването на този сайт са обект на следните условия. Моля, не използвайте този сайт, освен ако не сте съгласни с тези условия. Този сайт е разработен от Байер България ЕООД (наричана по-долу за краткост БАЙЕР) и се управлява от същия. Ние си запазваме правото да прекратим или да направим частични или пълни промени в този сайт или на Общите условия за ползване, на нашите Общи условия, както и на нашите условия за продажба и доставка. Моля, имайте предвид, че ние можем да правим такива промени по наше собствено усмотрение и без предварително известяване. Ето защо Ви молим следващия път, когато посетите този сайт, отново да прегледате условията и да отбележите всякакви промени или изменения, които може да са направени.
Отказ от употреба и обезщетение
Всички данни, документи и илюстрации, публикувани на този сайт, са собственост на БАЙЕР. Всяко разрешение за използване на същото се предоставя, при условие че съответната бележка за авторското право се вижда на всички копия, че тези данни се използват само за лични цели, че те не се използват за търговски цели, че данните не са променени по никакъв начин, и че всички илюстрации, придобити от сайта, се използват само в съчетание с придружаващия текст.

Търговски марки и авторски права
Всички търговски марки в този сайт са собственост на Байер , освен ако не е отбелязано друго или се възприема по друг начин като права на трети лица. Всяко неоторизирано използване на тези търговски марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторските права, правото на търговска марка или други права на индустриална собственост.

Ограничена отговорност
БАЙЕР състави подробната информация, предоставена на този сайт, използвайки вътрешни и външни източници, според нашата добросъвестна преценка и професионална грижа. Ние се стремим този набор от информация да се разширява и актуализира непрекъснато. Информацията на този сайт е само за целите на представянето на БАЙЕР и нашите продукти и услуги. Въпреки това, не даваме гаранция, изрично или мълчаливо, за пълнотата и точността на информацията на този уебсайт. Моля, имайте предвид, че тази информация, въпреки че е вярна в деня на публикуването й, може вече да не е актуална. Затова препоръчваме да се проверява всяка информация, която получавате от този сайт, преди да я използвате в каквато и да е форма. Съветите, предоставени на този сайт, не Ви освобождават от извършване на Ваши собствени проверки на най-новите ни съвети - особено на нашите технически спецификации за безопасност и техническите спецификации - и на нашите продукти, с оглед на тяхната пригодност за предвидените процеси и цели. Ако имате нужда от съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги, моля свържете се директно с нас. Потребителите на този сайт декларират, че са съгласни с достъпа до сайта и неговото съдържание на свой риск. Нито БАЙЕР, нито трети страни, участващи в писането, производството или преноса на този сайт, могат да бъдат държани отговорни за щети или вреди в следствие на достъпа или невъзможността за достъп или от използването или невъзможността за използване на този уеб сайт, или от факта, че се позовавате на информацията, предоставена на този сайт.

Уебсайтове на доставчици / връзки на трети страни
Този сайт съдържа връзки / препратки към уебсайтове на трети страни. Чрез предоставяне на такива връзки, БАЙЕР не дава своето одобрение за тяхното съдържание. БАЙЕР не носи никаква отговорност за наличието или съдържанието на такива сайтове, нито каквато и да е отговорност за щети или вреди, произтичащи от използването на това съдържание, независимо от формата. БАЙЕР не дава никаква гаранция, че свързаните страници предоставят информация с постоянно качество. На потребителите на сайта се предоставят линкове към други сайтове единствено за по-голямо удобство. Потребителите имат достъп до такива сайтове на свой риск. Изборът на връзки не трябва по никакъв начин да се ограничава потребителите до свързаните страници.

Данни, предоставени от Вас
Потребителят на този сайт е изцяло отговорен за съдържанието и достоверността на информацията, която той или тя изпраща на БАЙЕР, както и за ненарушаване на правата на трети страни, които могат да бъдат включени в такава информация. Потребителят дава съгласието си БАЙЕР да съхранява тези данни и същите да се използват за целите на статистически анализ или за всяка друга определена търговска цел, освен ако информацията не включва лични данни, което надхвърля основните данни или данни за използване В частност, БАЙЕР има право да използва съдържанието на такива съобщения, включително предложения, изобретения, чертежи, техники и експертиза, които се съдържат в тях, за всякакви цели, като например разработването, производството и / или продажбата на продукти или услуги, както и да възпроизвежда тази информация и да я предоставя на трети лица без ограничения.

Международни потребители
Този сайт се контролира, управлява и актуализира от БАЙЕР в България. Той е предназначен за използване в България. Въпреки това БАЙЕР не дава никаква гаранция, че данните, представени на този сайт са правилни в локации извън България и по-специално, че продуктите и услугите ще бъдат достъпни с еднакъв външен вид, в същите размери или при същите условия по целия свят. Ако трябва да отворите този сайт извън България или изтеглите съдържание от подобна локация, моля имайте предвид, че това е на Вашата собствена отговорност и трябва да се уверите, че действате в съответствие с местното законодателство, приложимо в съответната държава.

Продуктите, споменати в този сайт, могат да се предлагат в различни опаковки, в опаковки с различни размери или с различни надписи или маркировки, в зависимост от държавата.

В САЩ дейността на Байер се извършва от Корпорацията Байер. Клиентите в САЩ следва да се обръщат към едно от тези юридически лица.


Продажба на продукти на БАЙЕР
Нашите продукти се продават в съответствие с актуалната версия на нашите Общи условия за продажба и доставка.

Твърдения за бъдещето
Този сайт може да съдържа твърдения за бъдещето, базирани на настоящите предвиждания и прогнози, направени от Байер или управлението на подгрупа. Различни известни и неизвестни рискове, неясноти и други фактори могат да доведат до съществени различия между фактическите бъдещи резултати, финансова ситуация, развитие или резултати от дейността на дружеството и оценките, дадени тук. Тези фактори включват обсъжданите в публичните доклади на Байер, които са на разположение на интернет страницата на Байер: www.bayer.com Компанията не носи каквато и да било отговорност за актуализирането на тези твърдения за бъдещето или
тяхното съответствие на бъдещи събития или развитие.

General Conditions of Use
Access to and use of this website are subject to the following conditions. Please do not use this website unless you agree with these conditions. This website has been developed by Bayer Bulgaria EOOD (hereinafter to be referred to as BAYER) and is administered by the same. We reserve the right to discontinue or to make partial or complete modifications to this website or to the General Conditions of Use, to our General Terms and Conditions, and to our Conditions of Sale and Delivery. Please note that we may make such changes at our own discretion and without prior announcement. We must therefore ask you, next time you visit this website, to view the conditions again and to note any changes or amendments that may have been made.

Surrender of use and benefit
All details, documents and illustrations published on this website are the sole property of BAYER. Any permission to use the same is granted on the proviso that the relevant copyright note is displayed on all copies, that such details are only used for personal purposes, that they are not exploited commercially, that the details are not modified in any way and that all illustrations gained from the website are only used in conjunction with the accompanying text.

Trademarks and copyright

All trademarks on this website are the property of the Bayer , unless otherwise noted or in any other way perceivable as third party rights. Any unauthorized use of these trademarks or other materials is expressly prohibited and constitutes a violation of copyright, trademark law or other industrial property rights.

Limited liability
BAYER has compiled the detailed information provided on this website from internal and external sources to the best of its knowledge and belief, using professional diligence. We endeavor to expand and update this range of information on an ongoing basis. The information on this website is purely for the purpose of presenting BAYER and its products and services. However, no representation is made or warranty given, either expressly or tacitly, for the completeness or correctness of the information on this website. Please be aware that this information although accurate on the day it was published may no longer be up to date. We therefore recommend that you check any information you obtain from this website prior to using it in whatever form. Advice given on this website does not exempt you from conducting your own checks on our latest advice – particularly our safety datasheets and technical specifications – and on our products, with a view to their suitability for the intended processes and purposes. Should you require any advice or instructions concerning our products or services, please contact us directly. Users of this website declare that they agree to access the website and its content at their own risk. Neither BAYER nor third parties involved in the writing, production or transmission of this website can be held liable for damage or injury resulting from access or the impossibility of access or from the use or impossibility of use of this website or from the fact that you have relied on information given on this website.Websites of third-party vendors/links
This website contains links/references to third-party websites. By providing such links, BAYER does not give its approval to their contents. Neither does BAYER accept any responsibility for the availability or the contents of such websites or any liability for damage or injury resulting from the use of such contents, of whatever form. BAYER offers no guarantee that pages linked to provide information of consistent quality. Links to other websites are provided to website users merely for the sake of convenience. Users access such websites at their own risk. The choice of links should in no way restrict users to the linked pages.Details supplied by yourself
The user of this website is fully responsible for the content and correctness of details he or she sends to BAYER as well as for the non-violation of any third-party rights that may be involved in such details. The user gives his or her consent for BAYER to store such details and to use the same for the purpose of statistical analysis or for any other specified business purpose, unless the information involves personal details, going beyond master data or usage data. In particular, BAYER is entitled to use the contents of such messages, including ideas, inventions, blueprints, techniques and expertise contained therein, for any purpose, such as the development, production and/or marketing of products or services and to reproduce such information and make it available to third parties without any limitations.International users
This website is checked, operated and updated by BAYER at Bulgaria. It is exclusively intended for use in Bulgaria. BAYER gives no guarantee that the details presented on this website are also correct in places outside Bulgaria, and, in particular, that products and services will be available with the same appearance, in the same sizes or on the same conditions. Should you call up this website from a place outside Bulgaria or download contents from such a place, please note that it is your own responsibility to ensure that you act in compliance with local legislation applicable in that place.
Products mentioned on this website may come in different packaging, in different package sizes, or with different lettering or markings, depending on the country.


In the USA the business of the Bayer is conducted by Bayer Corporation. Customers in the USA are requested to address to one of these entities.
Sale of BAYER Products
Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery.


Forward-Looking Statements
This website may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer or subgroup management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at http://www.bayer.com/. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.
затвори прозореца: