• Bayer Връзки

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Ръководство за отговорна сеитба на царевица

Да запазим околната среда

Да запазим околната среда »още ...

През последните години в България и по света се отчита тенденция на увеличаване на броя на пчелните семейства и стопанства. В Аграрния доклад на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) от 2016 г. се наблюдава годишна тенденция на увеличаване на пчелните стопанства (с 11,3%), пчелните семейства (с 27%), както и повишен среден добив на мед от едно семейство с 6 % в България, на фона на получените дерогации за ограничена и контролирана употреба на неоникотоноиди в периода на отчетеният ръст. Тези данни ясно показват липсата на корелации и негативно влияние на продуктите за третиране на семена, съдържащи неоникотиноиди и здравето на пчелите.

Ограниченията на ЕС не доведоха до каквито и да е измерими подобрения в здравето на пчелите в Европа. Данните на самата Европейска комисия Доклад на Европейската комисия (2016) относно прилагането на мерките, засягащи сектора на пчеларството по Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. COM (2016) 776 final. показват стабилен ръст на броя на пчелните кошери в Европейския съюз от 11,6 милиона през 2004-2006 г. до 15,7 милиона през 2014-2016 г. Същата възходяща тенденция е видна и от данните на Организацията по прехрана и земеделие на ООН за Европа Статистика на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, 2017 г.: http://www.fao.org/faostat/en/#search/Beehives..

Поставените ограничения за третиране на семена при култури, които се приемат за привлекателни за паша на пчели и други опрашители доведе до прогресивното увеличаване на популациите от сив царевичен хоботник (Tanymecus dilaticollis) и телени червеи (Agriotes spp.) в България. Технологията за третиране на семената с продукти от групата на неоникотиноидите при слънчоглед и царевица се е доказала в практиката като сигурен метод за опазване на културите в критичните фази от тяхното развитие.

Байер е сериозно ангажирана с опазването на здравето на пчелите и остава уверена, че третирането на семена с неоникотиноиди е ефективно средство фермерите да си осигурят устойчиви, безопасни и висококачествени култури, когато се прилага отговорно и правилно в съответствие с инструкциите на етикета.

С уважение,

Bayer България ЕООД

За контакт:

Ruxandra Pirojoc

Head of Communications Romania, Bulgaria & Moldova

Email: ruxandra.pirojoc@bayer.com

Кристияна Огнянова

Email: kristiyana.ognyanova@united-partners.com

[ Последно обновено: Петък, Февруари 9, 2018 ]

Търси

Търси