Декларация за поверителност на данните

„Байер България“ ЕООД, ЕИК: 121258695, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1510, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5 (наричано по-долу „нас“, „нашия“ и „ние“), в качеството си на администратор на лични данни, желае да Ви предостави информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Цел на обработка и категории лични данни

Ние ще обработваме следните лични данни за следните цели:

Администриране на участие в онлайн игра

Във връзка с предстояща онлайн игра, организирани от нас на станицата на Байер КропСайанс в Инстаграм (моля да се запознаете с условията на Играта на следния линк: Общи условия), в която всеки от включилите се може да спечели награда, е необходимо да обработим Ваши лични данни.

За да можете да се включите в организираната от нас онлайн игра e необходимо да обработим следните лични данни от Вас:

- Име / профил във Инстаграм

Предоставяне на награди и удостоверяване на тяхното предаване към Вас

- Име, адрес, наименование на фирма, подпис

За да можем да Ви предадем спечелената награда и да удостоверим нейното приемане е необходимо да обработим изброените лични данни.

Прехвърляне на лични данни

Поръчана обработка

За обработката на Вашите лични данни ще използваме до известна степен специализирани изпълнители на услуги, които обработват данни за нас. Такива изпълнители на услуги са внимателно подбрани и редовно наблюдавани от нас. Те ще обработват лични данни само в съответствие с нашите инструкции и въз основа на подходящо споразумение за обработка на данни.

Период на съхраняване

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за изброените по-горе цели.

Правно основание за обработката на личните Ви данниЦел

Правно основание

Обяснение

Изисква се предоставяне на лични данни

Последици от непредоставянето на лични данни

Администриране на участие в онлайн игра

 

чл.6, пар. 1, б.“а’’ от Общ регламент за защита на данните (съгласие)

За да може да участвате в играта, да спечелите и получите награда е необходимо да ни предоставите посочените по-горе Ваши лични данни.

 

Да

Ако не предоставите посочените по-горе Ваши лични данни, няма да можете да участвате в играта, да спечелите и да получите награда.

 

Предоставяне на награди и удостоверяване на тяхното предаване към Вас

чл.6, пар. 1, б.“а’’ от Общ регламент за защита на данните (съгласие)

За да можем да Ви предадем спечелената награда и да удостоверим нейното приемане е необходимо да обработим изброените лични данни.

Да

Няма да можем да Ви предоставим спечелената награда и да удостоверим нейното приемане

 

Информация относно Вашите права

Следните права са достъпни за Вас въз основа на приложимите закони за защита на данните:

  • Право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;
  • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
  • Право на преносимост на данни;
  • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;
  • Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на личните данни, базирано на Вашето съгласие.

За всякакви въпроси, във връзка със защита на лични данни и/или Вашето съгласие, или желаете да упражните своите права, моля, свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на следния адрес:

Байер България ЕООД,

Длъжностно лице по защита на личните данни,

Ул. Резбарска № 5, 1510 София, България,

data.protection.bg@bayer.com

 

Настоящата декларация за поверителност е изготвена на: 30.03.2022

Декларация за съгласие

Участвайки в онлайн играта, Вие изразявате съгласието си “Байер България” ЕООД, ЕИК: 121258695, със седалище на ул. “Резбарска” № 5, р-н Подуяне, 1510, гр. София, България, да обработва Вашите лични данни за целите, описани в настоящия документ.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект. Моля, отправете своето искане за оттегляне на съгласие на адреса посочен в Декларацията за поверителност, а именно: “Байер България“ ЕООД, ЕИК: 121258695, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1510, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5, на вниманието на Длъжностното лице по защита на личните данни или на имейл адрес: data.protection.bg@bayer.com

Авторски права © Байер АГ