Monday; February 22, 2021

Фитосанитарна оценка на посевите от пшеница в региона на Северна Централна и Западна България – състояние, проблематика и препоръки

“Дебел сняг, дебел комат” – зърнопроизводителите най-добре знаят смисъла на тази стара народна мъдрост.

През есента на 2020 и първите 45 дни на 2021 природата беше щедра и дари плодородната Дунавска равнина с обилно количество дъждове и сняг (приблизително три пъти повече от същия период на предходната година).

Снимка 1. с. Липница, община Мизия - 300 л/кв.м дъжд и сняг от 01.09.2020 г. до 15.02.2021 г.

Това е една от важните предпоставки, които могат да заведат земеделските стопанства до ниво на добива от пшеница, което да осмисли вложения труд и да възнагради поетите рискове с добра печалба. Нека да не забравяме, че до момента на прибиране от полето на реколта 2021, все още предстоят редица предизвикателства основната част, от които са в отговорностите и далновидността на земеделските стопани.

Приоритетните предизвикателства от гледна точка на растителната защита на посевите се свеждат до отговора на следните четири въпроса:
Какво е фитосанитарното състоянието на посевите?
Какви проблеми откриваме към момента?
Как да подходим към решаването на тези проблеми?
Какво още трябва да подсигурим с действията си?

Снежна плесен и фузариум

Снежната плесен се причинява от гъбните патогени Microdochium nivale, Microdochium magus, Globisporangium spp., и Typhula spp. За агроклиматичните условия на България от икономическо значение са проявите на Microdochium nivale и Microdochium magus, формално известни под общото название Fusarium nivale.

Модерните световни практики за растителна защита разглеждат снежната плесен и фузариума като взаимносвързани проблеми. Нещо повече, основните заразявания на класа на пшеницата от фузариум произтичат от проблематика налична в площта, на която е засята културата и съвсем малка част от проблема се дължи на заразявания от съседни полета и плевелна растителност. Неовладяните навреме рискове, могат до доведат до проява на патогена по цялата верига на развитие на растенията – кълнове (фузарийно загиване и кореново гниене), основата на стъбла и листната маса (снежна плесен и базично гниене) с последващо загиване на братя, полягане на посева и пренасяне на инфекцията към класовете и зърната (фузариум по класа).

Фиг.1. Цикъл на развитие на фузарийните гъби в почвата, семената и вегетативните органи на пшеницата – корен, стъбло и листа (снежна плесен) класове (източник AHDB, United Kingdom)

Снимки 2 и 3. Поражения от снежна плесен (Fusarium nivale) върху листата на пшеницата (източник Crop Protection Network, USA)

След разтопяването на януарската снежна покривка, симптоми на снежна плесен бяха открити в посеви от районите на Видин, Монтана и Враца. Напълно е възможно подобна проблематика да има и в полета разположени в Северна Централна България (Плевен, Ловеч, Русе, Велико Търново), в землища където снежната покривка се е задържала повече от 10 дни. Особено чувствителни са посевите, при които семената са третирани с обезаразители без или със слабо действие към снежна плесен (тритиканазол, дифенконазол, ипконазол, флуксапироксад, прохлараз).

Снимки 4, 5 и 6. Прояви на снежна плесен в землището на с. Ново село, област Видин (05.02.2021)

Снимки 7, 8 и 9. Прояви на снежна плесен в землището на с. Лесура, област Враца (09.02.2021) Снимки 10 и 11. Прояви на снежна плесен в землището на гр. Оряхово, област Враца (10.02.2021). Посевът отдясно на браздата е третиран с Баритон® Супер и снежна плесен не се открива.

Веднъж излязъл върху надземните вегетативни органи на пшеницата, патогенът (Fusarium nivale) продължава своето зимно развитие при условията на ниски температури и влажна почва. Процесът затихва със затоплянето на времето, но малко по-късно в периода на изкласяване атакува и заразява класовете.

За да се минимизират рискове за растенията и продукцията, важно е да се вземат мерки навреме при констатирани повреди от снежна плесен – третиране във фаза братене до първи стъблен възел. Най-високо ниво на ефективност срещу снежна плесен, респективно фузариум, притежава активното вещество ПРОТИОКОНАЗОЛ (по оценка на независимата организация AHDB, UK).

С регистрация за снежна плесен са следните продукти на БАЙЕР, съдържащи ПРОТИКОНАЗОЛ:
Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)
Аскра® Xpro – 100 мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)
Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)

Таблица 1. Оценка на ефективността срещу фузариум и снежна плесен на най-използваните в практиката активни вещества и комбинации между тях. “-“ – няма действие, “5” – най-високо ниво на ефективност (източник AHDB, United Kingdom)

Кафява ръжда

Кафявата ръжда се причинява от патогена Puccinia spp. Атакува и унищожава листната маса на растенията (фабриката за синтез на органична материя). С подмяната на сортовата структура в България и навлизането на високодобивни сортове пшеница от Западна Европа, които в същото време са с по-висока чувствителност на кафява ръжда от местните сортове, проблемът с този патоген стана хроничен. При силно нападение загубата на добив от кафява ръжда може да достигне 25-30 % от заложения потенциал на културата. Навременните третирания с фунгицид ограничават разпространението на патогена и запазват добива.

Условията през есента на 2020 година бяха подходящи за развитието на кафява ръжда. В много от посевите на Северна Централна и Западна България патогенът успя да приключи един цикъл на развитие. Оранжево до кафяви купчинки със спори на гъбата (пусили) могат да се открият върху старите листа на растенията.

Снимки 12, 13 и 14. Прояви на кафява ръжда върху есенните листа на пшеницата (жълто-кафяви купчинки от спори), посев в землището на с. Ново село, област Видин (05.02.2021).

В ранната пролет (март, до средата на април) кафявата ръжда не е водещо заболяване поради температурните изисквания на патогена. С повишаването на средната денонощна температура до 14 – 15° С, което се случва през втората половина на април, ще стартират и новите заразявания и инкубации. Ролята на първият фунгицид около фаза първи-втори стъблен възел е от решаващо значение за неутрализиране на патогена. Удължаването на защитата до края да вегетацията се постига с второ третиране във фаза флагов лист до начало на изкласяване с премиални продукти със съдържание на биксафен и флуопирам, имащи дълго защитно действие (до 45 дни от датата на третиране във фаза флагов лист).

Най-високо ниво на ефективност срещу кафява ръжда, притежават активните вещества тебуконазол, спироксамин, биксафен и флуопирам, както и комбинациите между тях (по оценка на независимата организация AHDB, UK).

С регистрация за кафява ръжда са продуктите на БАЙЕР, съдържащи тези активни вещества:
Солигор® – 70 мл/дка (148 г/л тебуконазол, 53 г/л протиоконазол, 224 г/л спироксамин)
Зантара® – 125 мл/дка (166 г/л тебуконазол, 50 г/л биксафен)
Аскра® Xpro – 100 мл/дка (130 г/л протиоконазол, 65 г/л биксафен, 65 г/л флуопирам)
Прозаро® – 100 мл/дка (125 г/л тебуконазол, 125 г/л протиоконазол)


Таблица 2. Оценка на ефективността срещу кафява ръжда на най-използваните в практиката активни вещества и комбинации между тях. “-“ – няма действие, “5” – най-високо ниво на ефективност (източник AHDB, United Kingdom)

Плевели и момент на третиране

Широколистно заплевеляване – Секатор Пауър 10 мл/дка с 50 мл/дка Биопауър. При наличие на висока плътност на ефемери – великденче и теменужка да се третира при първа възможност с доза 12 мл/дка.

Снимка 19 и 20. Ефикасност на Секатор Power срещу великденче (вляво) и теменужка (вдясно)

Смесено заплевеляване от широколистни и житни плевели – Пасифика® Експерт 35 г/дка със 100 мл/дка Биопауър®. При висока плътност на плевели като райграс, овсига, великденче и теменужка дозата може да се завиши до 38 г/дка.

Снимка 21,22 и 23. Ефикасност на Пасифика® Експерт срещу власатка (вляво), райграс (в средата) и див овес (вдясно)

Добре развитите от есента посеви, които са напреднали в развитието си, трябва да се третират с хербицид при първа възможност през втората половина на месец март.

Обобщение

Комплексните продукти на Байер за пшеница – фунгициди и хербициди – дават сигурност и качество при опазването на посевите. Комплексността ни позволява с едно влизане да контролираме наличния комплекс от болести и плевели. Също така, управляваме успешно рисковете свързани с непредвидени и/или неконстатирани към момента на третирането проблеми.

Екипът от регионални представители/агрономи на Байер е на разположение за консултации, огледи и препоръки на място.

Вашият успех е и наш успех!

Авторски права © Байер АГ