Монсун Актив

Описание

Активно вещество
Форамсулфурон-натрий - 31,5 г/л, Тиенкарбазон-метил - 10 г/л, Ципросулфамид (антидот) – 15 г/л
Формулация Маслена дисперсия (ОД
Карантинен срок не се налага
Категория на употреба I-ра професионална
Pазрешена употреба Монсун Актив ОД

Механизъм на действие

МОНСУН АКТИВ ОД е вегетационен, системен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Продуктът е комбинация от две активни вещества принадлежащи към химичната група на сулфонилуреите плюс антидот. Активното вещество форамсулфурон-натрий действа като се поема от листата и спира растежа и развитието на плевелите. Продуктът има и почвен ефект, тъй като активното вещество тиенкарбазон-метил се поема както от листата, така и от корените и кълновете на плевелите. Антидотът ципросулфамид осигурява селективността на продукта чрез повишаване/ускоряване на метаболизма на активните вещества в царевичните растения.

Предимства при засушаване

Използвайте МОНСУН АКТИВ ОД само с наземна техника и количество на работния разтвор между 15 и 60 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху площта.
Прилага се във фаза 2-ри - 6-ти лист на едногодишните широколистни и от 2-ри лист до начало на братене на едногодишните житни плевели. Спрямо паламида се третира във фенофаза „розетка“ на плевела за по–добро поемане на продукта. Спрямо балур от коренища се третира при височина на плевела 15-20 см. Почвеният ефект на хербицида позволява да се запазят третираните площи чисти от вторично заплевеляване с едногодишни плевели по–дълго време в сравнение с други вегетационни хербициди.
Да се третира само царевичен посев в добро състояние. Не се препоръчва третиране на култура, подложена на някакъв стресов фактор – ниски температури (<10°C) преди и след третиране, преовлажняване, големи температурни амплитуди между деня и нощта, суша, жега, недостиг на хранителни елементи и други. При подобни ситуации културата забавя развитието си и хербицидите от групата на сулфонилуреите могат да предизвикат признаци на фитотоксичност. Симптоми като хлороза или задържане на развитието след третиране с продукта, са временни и не дават отражение върху добива.
Максимална доза на МОНСУН АКТИВ ОД за сезон, да не надвишава 200 мл/дка.

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

В случай на компрометиране на насаждение от царевица третирано с МОНСУН АКТИВ ОД може да се засяват следните култури:
Царевица – след 1 месец и оран или плитка обработка от 10 см; Люцерна и синап – след 3 месеца и оран. Други култури не се препоръчват.

Предимства

  • Много бърз и категоричен ефект върху плевелите.
  • Широк спектър на контролирани житни и широколистни плевели.

СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ЗА КОНТРОЛ НА ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ, БАЛУР ОТ КОРЕНИЩА

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни и многогодишни житни плевели (балур от коренища) и широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

150 мл/дка


75 мл/дка

КРР

15 -60 л/дка


15 -60 л/дка

МП

От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на осми лист културата BBCH 12-18 Фаза на развитие на плевелите – за житните втори лист - начало на братене, за широколистните втори – шести лист


1) От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на трети лист ВВСН12-13 2) От фаза разтваряне на пети лист до фаза разтваряне осми лист ВВСН 15-18 Фаза на развитие на плевелите – за житните втори лист - начало на братене, за широколистните втори – шести лист

МБПВ

1


2

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

* Монсун® Актив има регистрация от 200 мл/дка за балур от коренища, но опитите, изведени в България, показват, че дозата от 150 мл/дка напълно контролира този плевел, поради което Байер не препоръчва дозата от 200 мл/дка.

СИЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ ≥ 95%:

Кокоше просо (Echinochloa crus-galli), Едногодишна метлица (Poa annua), Диво просо (Panicum dichotomiflorum), Прешленеста кощрява (Setaria verticillata), Кощрява (Setaria pallide-fusca), Просфорник/Абутилон (Abutilon theophrasti), Обикновен щир (Amaranthus retroflexus), Амброзия (Ambrosia elatior), Разстлана лобода (Atriplex patula), Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), Бяла куча лобода (Chenopodium album), Татул (Datura stramonium), Лайка (Matricaria chamomilla), Едногодишна живолина (Mercurialis annua), Пача трева (Polygonum aviculare), Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus), Лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium), Прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полски синап (Sinapis arvensis), Черно куче грозде (Solanum nigrum), Грапав кострец (Sonchus asper).

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ ОТ 85% ДО 94%

Зелена кощрява (Setaria viridis), Балур от коренища и семе (Sorghum halepense), Тученица (Portulaca oleracea), Полска теменуга (Viola arvensis), Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium).

СРЕДНО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ ОТ 70% ДО 84%:

Кръвно просо (Digitaria sanguinalis), Паламида (Cirsium arvense).

СЛАБО ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ < 70 %:

Белизмова росичка (Digitaria ischaemum), Троскот (Cynodon dactylon), Кисели треви (Cyperus sp), Поветица (Convolvulus arvensis), Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Персийско великденче (Veronica persica).

Смесимост

МОНСУН АКТИВ ОД не трябва да се смесва с органофосфорни инсектициди и да не се прилага в период от две седмици преди или след третиране с такива.
Да не се смесва с прилепители или с други формулации, съдържащи прилепител.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Монсун Актив

Авторски права © Байер АГ