Матено Форте

Описание

Активно вещество
Аклонифен – 450 г/л, Флуфенацет – 75 г/л, Дифлуфеникан – 60 г/л (Мефенпир-диетил)
Формулация Суспензионен концентрат– СК
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Pазрешена употреба МАТЕНО ФОРТЕ

Механизъм на действие

MATEНO ФОРТЕ е селективен, системен хербицид съдържащ 3 активни вещества – аклонифен, дифлуфеникан и флуфенацет. Попаднал върху плевелите продуктът се абсорбира бързо от листата и от корените. Аклонифен принадлежи към групата на дифенилетерите и инхибира синтеза на каротеноиди и хлорофил. Дифлуфеникан е от групата на фенилетерите и инхибира синтеза на каротеноиди. Флуфенацет е VLCFA инхибитор, възпрепятстващ клетъчното делене.

Условия на употреба

Оптималният срок за приложение на МАТЕНО ФОРТЕ е през есента, почвено след сеитба преди поникване или ранновегетационно във фаза 1-3 лист на зимната пшеница. Плевелите се контролират най-добре до фаза 3 лист при житните до 4 лист на широколистните плевели. МАТЕНО ФОРТЕ трябва да се прилага само при растения в добро състояние и активна вегетация. Да не се третират посеви, които са подложени на някакъв стресов фактор и имат забавена вегетация в резултат на засушаване или преовлажняване, измръзване, нападение от болести и неприятели, недостиг на хранителни вещества, полягане, предизвикано от наводнение или проливен дъжд и други неупоменати тук фактори. Да не се третира веднага след период на отрицателни или близки до нулата температури или при големи амплитуди между дневна и нощна температура. 2 часа след пръскането, не трябва да е паднал валеж. Срок на повторно влизане след третиране: 48 часа.

Указание за приготвяне на работния разтвор

Необходимото количество продукт да се излее в наполовина пълният с вода резервоар. Да се включи бъркалката и резервоара да се долее догоре с вода. По време на пръскане разбъркването на разтвора да продължи.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Зимна пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Eдногодишни житни и широколистни плевели

ДОЗА (МЛ/ДКА)

160-200 мл/дка

КРР

10 - 30 л/дка

МП

Прилага се след сеитба, преди поникване BBCH 00-09 или ранно вегетационно във фаза първи - трети лист на културата BBCH 11-13

МБПВ

1

ИТ

-

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 200 мл/дка (почвено приложение).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Дзука (Juncus bufonius) Твърда глушица (Lolium rigidum), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни – Рапица (Brassica napus), Синя метличина (Centaurea cyanus), Здравец (Geranium sp.), Лайка (Matricaria spp.), Полски мак (Papaver rhoeas), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче (Veronica arvensis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Теменужка (Viola sp.).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Райграс (Lolium sp.). Широколистни - Киселец (Rumex sp.).

Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Житни – Овсига (Bromus sp.). Широколистни - Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Обикновена лепка (Galium aparine).

Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Житни - Южен овес (Avena sterilis).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 160 мл/дка (почвено приложение).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Дзука (Juncus bufonius) Твърда глушица (Lolium rigidum), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни – Рапица (Brassica napus), Синя метличина (Centaurea cyanus), Лайка (Matricaria spp.), Полски мак (Papaver rhoeas), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче (Veronica arvensis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Теменужка (Viola sp.).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides). Широколистни – Здравец (Geranium sp.), Киселец (Rumex sp.).

Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Житни – Райграс (Lolium sp.). Широколистни - Лечебен росопас (Fumaria officinalis), Обикновена лепка (Galium aparine).

Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Житни – Овсига (Bromus sp.).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 200 мл/дка (ранновегетационно приложение).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Дзука (Juncus bufonius) Твърда глушица (Lolium rigidum), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни – Рапица (Brassica napus), Синя метличина (Centaurea cyanus), Здравец (Geranium sp.), Лайка (Matricaria spp.), Полски мак (Papaver rhoeas), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче (Veronica arvensis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Теменужка (Viola sp.).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides), Райграс (Lolium sp.). Широколистни – Обикновена лепка (Galium aparine).

Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Житни – Див овес (Avena fatua).

Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Житни - Южен овес (Avena sterilis).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ – при доза на прилагане – 160 мл/дка (ранновегетационно приложение).

Силно чувствителни ≥ 95%: Житни - Обикновена ветрушка (Apera spica-venti), Дзука (Juncus bufonius) Твърда глушица (Lolium rigidum), Обикновена метлица (Poa trivialis), Едногодишна метлица (Poa annua). Широколистни – Рапица (Brassica napus), Синя метличина (Centaurea cyanus), Здравец (Geranium sp.), Лайка (Matricaria spp.), Полски мак (Papaver rhoeas), Дива ряпа (Raphanus raphanistrum), Полски синап (Sinapis arvensis), Обикновен спореж (Senecio vulgaris), Врабчови чревца (Stellaria media), Полско великденче (Veronica arvensis), Бръшлянолистно великденче (Veronica hederifolia), Персийско великденче (Veronica persica), Теменужка (Viola sp.).

Чувствителни 85 % до 94 %: Житни - Райграс (Lolium sp.). Широколистни – Обикновена лепка (Galium aparine), Киселец (Rumex sp.).

Средно чувствителни от 70 % до 84 %: Житни – Полска лисича опашка (Alopecurus myosuroides).

Слабо чувствителни от 50% до 69,9%: Житни - Див овес (Avena fatua).

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на МАТЕНО ФОРТЕ с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Не е препоръчително смесването с листни торове, особено при стресирана култура. Да се спазва интервал от 7 дни след употребата на листен тор.

Да не се смесва с хлорпирифос съдържащи инсектициди. Да се спазва интервал от 4 седмици до третиране с такива инсектициди при наличието на стресови фактори за културата.

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 
Авторски права © Байер АГ