Аденго

Описание

Активно вещество
Изоксафлутол 225 г/л; Тиенкарбазон-метил 90 г/л; Ципросулфамид (антидот) 150 г/л
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Карантинен срок не се изисква
Категория на употреба I-ва професионална
Разрешена употреба Аденго 465 СК

Механизъм на действие

Аденго® е системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници плевелите може да загинат преди поникване или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

Препоръки при употреба

Използвайте Аденго® само с наземна техника с работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху площта или културата.

Когато използвате ранно-вегетационно приложение на Аденго®, се съобразявайте със състоянието на културата. Да се третира само царевица в добро физиологично състояние. Неблагоприятни агроклиматични условия преди и след третиране могат да стресират културата и да доведат до нежелани реакции. Неблагоприятни условия могат да бъдат преовлажняване и/или ниски температури, големи амплитуди между деня и нощта, слана, засушаване, недостиг на хранителни вещества и други, неспоменати тук.

СИСТЕМЕН ХЕРБИЦИД ЗА БОРБА С ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ ПРИ ЦАРЕВИЦА

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Царевица (за зърно и силаж)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Едногодишни житни и широколистни плевели включително балур от семена

ДОЗА (МЛ/ДКА)

35-44 мл/дка

35 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

20-40 л/дка

МП

След сеитба, преди поникване

Вегетационно до 3 лист на културата и ранна фаза на плевелите (2-3 лист)

МБПВ

1

ИТ

-

МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

Преди смесване на Аденго® с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

Предимства

  • Засилено действие срещу житни и широколистни плевели.
  • По-слаба чувствителност към липса на влага (активира се и при по-малко количество дъжд, ако плевелите все още не са поникнали).
  • Много добро ранновегетационно действие до 1-ви - 2-ри лист на плевелите.
  • Дълго реактивиращо се последействие

Действие върху следващи в сеитбооборота култури

В случаи на унищожаване на царевица, третирана с Аденго® в следствие на буря, град, пожар и др., след извършване на нормална пред сеидбена обработка (преораване или друга обработка на поне 10 см) може да бъде засята царевица за зърно и силаж. Препоръките за следващи култури в сеитбооборота са базирани на данни от полеви опити при нормални агроклиматични условия. Препоръчват се следните интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура (вж. таблицата по-долу). Тези препоръки са валидни при нормални агроклиматични условия.

Неблагоприятни агроклиматични условия* обаче може да повлияят скоростта на разграждане на хербицида и остатъчните количества активно вещество, налични в почвата. В подобни случаи препоръките за интервали между приложение на продукта и сеитба на последваща култура са само насочващи за потребителя.

В случай на неблагоприятни за разграждането на хербицида условия или при съмнение за наличие на остатъчни количества от предходно приложение на хербицид, изключително препоръчителни са ограничаващи риска меропри ятия като дълбока оран и/или допълнително размесване на почвата в дълбочина.

Друг начин за определяне на потенциалния риск за повреда на културата са малки съдови опити или предварително засяване на малки площи.

Сеитбата на всички други култури или неспазването на посочените по-горе срокове е на собствен риск и отговорност.

При проведените тестове Аденго® показва добра толерантност към повечето от използваните в практиката царевични хибриди.

*Неблагоприятни условия може да бъдат: необичайно сухо време след приложение на продукта; продължително засушаване; слаба биологична активност на почвата в резултат на ниско съдържание на органично вещество и/или ниска температура на почвата; уплътнение на почвата; ерозирали участъци; ниски участъци, задържащи вода; наводнение; директна сеитба без дълбока оран; препокриване с двойна доза и всякакви други подобни условия или с подобен ефект не изрично упоменати тук.

Мека и твърда пшеница, ечемик

Обработка на почвата

Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина

Период на изчакване

4 месеца

Ръж, тритикале, люцерна

Обработка на почвата

Оран или друга равностойна обработка, размесваща почвата в дълбочина

Период на изчакване

5 месеца

Захарно цвекло

Обработка на почвата

Оран

Период на изчакване

10 месеца

Грах, слънчоглед, соя, картофи, домати

Обработка на почвата

Оран

Период на изчакване

11 месеца

ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ РАННО ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

Житни плевели

Балур от семена (Sorghum halepense) Дараджан (Echinochloa crus-galli) Зелена кощрява (Setaria viridis)

Широколистни плевели

Бяла куча лобода (Chenopodium album) Лубеничник (Hibiscus trionum) Обикновен щир (Amaranthus retroflexus) Татул (Datura stramonium) Черно куче грозде (Solanum nigrum)

РАННО ВЕГЕТАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

Житни плевели

Дараджан (Echinochloa crus-galli) Зелена кощрява (Setaria viridis)

Широколистни плевели

Бяла куча лобода (Chenopodium album) Лубеничник (Hibiscus trionum) (задоволителен контрол) Обикновен щир (Amaranthus retroflexus) Черно куче грозде (Solanum nigrum)

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Аденго

Авторски права © Байер АГ