Каюнис

Активно вещество
Биксафен - 75 г/л, Спироксамин – 150 г/л, Трифлоксистробин - 100 г/л
Формулация Емулсионен концентрат – ЕК
Карантинен срок Не е приложимо
Категория на употреба втора професионална
Разрешена употреба КАЮНИС

Тип и начин на действие на продукта:

КАЮНИС е системен, вегетационен фунгицид с широк спектър на действие, съдържащ активните вещества биксафен, спироксамин и трифлоксистробин. Биксафен принадлежи към най-ново поколение SDHI група Карбоксамиди (FRAC 7), инхибиращи ензима сукцинат дехидрогеназа в митохондриите на гъбите. Активното вещество спироксамин (FRAC 5) инхибира на две места синтеза на стероли (SBI). Трифлоксистробин (FRAC 11) принадлежи към групата на стробилурините, инхибиращи комплекс III от дихателната верига на гъбите (QoI).

Условия на употреба

КАЮНИС да се прилага с наземна техника (трактор със затворена кабина) и работен разтвор между 20 и 40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на опръскване на растенията, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзите, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. С напредване на вегетацията трябва да се увеличава количеството на работния разтвор. Ако максималните температури на въздуха надвишават 25 °C, за предпочитане е да планирате третиране рано сутрин или късно вечер.

Срещу болестите по стъблото и листата на житните култури се препоръчва третиране при поява на първите симптоми, с цел опазване на здравата листна маса. Ефективността на продукта се понижава при закъсняло третиране - върху вече установена инфекция. При благоприятни условия за развитие на болестите и продължаващ патогенен натиск, може да се наложи повторно третиране след 3-4 седмици.

Срещу болестите по класа при житните се препоръчва третиране при наличие на благоприятни условия за заразяване по време на изкласяване и цъфтеж.

Да не се влиза повторно в третираните площи преди продукта да е изсъхнал напълно.

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на КАЮНИС, с други продукти, се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Мека и Твърда пшеница (зимна и проле тна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Мрежовидни листни петна (Pyrenophora triticirepentis) Ран листен пригор (Septoria tritici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80–100 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на изкласяването BBCH 30-59

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Ечемик (зимен и проле тен)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis) по зимен ечемик, Мрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Рамулария (Ramularia collo-cygni)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80–100 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на изкласяването BBCH 30-59

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Тритикале (зимно и пролетно)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici) Ран листен пригор (Septoria tritici)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80–100 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на изкласяването BBCH 30-59

МБПВ

2

ИТ

21 дни

Ръж (зимна и пролетна)

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita f. sp. tritici), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

80–100 мл/дка

КРР

20-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на изкласяването BBCH 30-59

МБПВ

2

ИТ

21 дни

МАТЕРИАЛИ:
Авторски права © Байер АГ