Инпут

Описание

Активно вещество
Протиоконазол – 160 г/л, Спироксамин – 300 г/л
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Карантинен срок
  • Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале - 42 дни;
  • Спелта, семепроизводство на житни култури в т.ч. фуражни и житни треви – не се изисква
Категория на употреба II-ра професионална
Разрешена употреба ИНПУТ

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ИНПУТ е системен, вегетационен, двукомпонентен фунгицид, съдържащ – спироксамин и протиоконазол. Активното вещество спироксамин e от групата на спирокеталамините, спира стеролния синтез при патогените на две нови места в химическата верига, подобрява абсорбирането на триазолите и правилното им разпределение в растението. Второто активно вещество е именно от групата на триазолите – протиоконазол, който е от 3-то най-ново поколение, допринасящ за отличният фунгициден ефект.

Продуктът притежава предпазен, лечебен и изкореняващ ефект при широк спектър от болести.

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

Прилагайте ИНПУТ само с наземна техника и количество на работния разтвор между 10 и 40 л/дка. Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на растителните части, които трябва да бъдат предпазени. Уверете се, че правилно сте регулирали пръскачката, както и че правилно сте избрали дюзата, за да се получи равномерно разпределяне на продукта върху културата. С напредване на вегетацията трябва да се увеличава количеството на работния разтвор.

Не се препоръчва влизането на хора или животни в площите третирани със ИНПУТ. Ако все пак е наложително повторно влизане в културата, се препоръчва то да бъде най-малко 48 часа след третирането и носенето на лични предпазни средства е задължително.

Не използвайте слама третирана с ИНПУТ за храна на животни.

Срещу болестите по стъблото и листата на житните култури, се препоръчва третиране при поява на първите симптоми, с цел опазване на здравата листна маса.

Срещу болестите по класа при житните, се препоръчва третиране при наличие на благоприятни условия за заразяване по време на изкласяване и цъфтеж.

Ефективността на продукта се понижава при закъсняло третиране върху вече установена инфекция.

Да не се влиза повторно в третираните площи, докато не изсъхне продукта

УКАЗАНИЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен до две трети от вместимостта му, като включите уреда за разбъркване. Допълнете резервоара с необходимия обем вода и продължете с разбъркването до приключване на пръскането.

КРР - Количество работен разтвор на декар л/дка
МП - Момент на прилагане
МБПВ - Максимален брой приложения за вегетация
ИТ - Интервал между третиранията

Пшеница

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Ран листен пригор (Septoria tritici), Кафява ръжда (Puccinia recondita)

Фузариоза по класа (Fusarium spp.), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis) Петносване по класа (Leptosphaeria nodorum), Жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici- repentis), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 - 100 мл/дка125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Ечемик

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Брашнеста мана (Erysiphe hordei) Мрежести петна (Pyrenophora teres)

Фузариоза по класа (Fusarium spp.), Снежна плесен (Monographella nivalis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia hordei), Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 - 100 мл/дка


125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Овес

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Листни петна (септориоза) (Septoria spp), Коронеста ръжда (Puccinia coronata), Фузариоза по класа (Fusarium spp), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp), Брашнеста мана (Erysiphe avena,), Петносване по класа (Leptosphaera nodorum), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides), Снежна плесен (Monographella nivalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Ръж

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ран листен пригор (Septoria tritici), Кафява ръжда (Puccinia recondita) Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

Фузариоза по класа (Fusarium spp) Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp ) 125 Снежна плесен (Monographella nivalis) Листен пригор (Rhynchosporium secalis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 - 100 мл/дка125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Спелта

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Септориоза (Septoria spp.), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява ръжда (Puccinia reconditа)

Фузариоза по класа (Fusarium spp), Фузарийно кореново гниене (Fusarium spp), Петносване по класа (Leptosphaeria nodorum), Жълто-кафяви петна (Pyrenophora tritici- repentis), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 - 100 мл/дка125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Тритикале

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Ран листен пригор (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява ръжда (Puccinia reconditа)

Листни петна (септориоза) (Septoria spp), Фузариоза по класа (Fusarium spp ), Петносване по класа (Leptosphaera nodorum), Базично гниене (Pseudocercosporella herpotrichoides)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

60 - 100 мл/дка125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 

Семепроизво дство на житни култури

ЗА БОРБА СРЕЩУ

Комплекс от патогени вкл. Брашнеста мана (Erysiphe graminis)

ДОЗА (МЛ/ДКА)

125 мл/дка

КРР

10-40 л/дка

МП

От фаза начало на удължаване на стъблото до фаза край на цъфтеж; всички класчета са завършили цъфтежа BBCH 30-69

МБПВ

1

ИТ

 


МАТЕРИАЛИ:

Смесимост

При развитието на продукта не са изведени конкретни опити за смесимост. Преди смесването на ИНПУТ, с други продукти се препоръчва предварителен тест за съвместимост на формулациите и проява на фитотоксичност върху културата.

ДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ

При прилагането на ИНПУТ не са наблюдавани фитотоксичен ефект и негативно въздействие върху следващи и съседни култури.

Изчислете бързо и лесно точките в Байер Бонус Клуб, които можете да получите срещу покупките си

*За пълна информация относно употребата на продукта четете етикета

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС.

 

Инпут

Авторски права © Байер АГ