Tриадименол


ОТНОСНО: Промяна на максимално допустимата граница  на остатъчни вещества за триадименол до границата на количествено определяне.

Уважаеми партньори,

Активното вещество триадименол, влизащо в състава на фунгицидите Фалкон 460 ЕК/Импулс Супер ЕК, Байфидан 312 СК и Байфидан 250 ЕК, не беше подадено от Байер за подновяване на одобрението, съгласно Регламент 1107/2009/ЕС. Одобрението на активното вещество изтече на 31 август 2019 година.

През 2021 година очакваме Европейската комисия да промени/намали максимално допустима граница  на остатъчни вещества (МДГОВ) за триадименол до границата на количествено определяне (LOQ 0,01 мг триадименол/кг стока).

В България има два продукта съдържащи триадименол (Фалкон 460 ЕК/Импулс Супер ЕК и Байфидан 312 СК), за които са определени следните гратисните периоди: за продажба и разпространение  до 1 март 2021 година и за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващите наличности от продукта до  1 март 2022 година.

Предвид гореизложеното, бихме искали да ви информираме за намерението ни да адаптираме етикетите на Фалкон 460 ЕК и Импулс Супер ЕК, вземайки предвид предстоящото понижаване на МДГОВ за триадименол до LOQ 0,01 мг триадименол/кг стока и анализа, който направи фирмата, на изследванията за остатъчни количества в досието на продукта, по следния начин:

  • Запазва се употребата при пшеница и отпадат употребите при лозя и ечемик.

Ние преустановихме продажбата на Байфидан 312 СК, поради риск от установяване на триадименол в продукцията при употреба в лозя, след понижаване на МДГОВ за триадименол в ЕС.

Байер остава ваш надежден и отговорен партньор, към който бихте могли да се обърнете при необходимост от повече информация.

С уважение,

Екипът на Bayer Crop Science България

Авторски права © Байер АГ