ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ  БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД,

наричана накратко „ИГРА“ или „ИГРАТА“

УСПЕШНИ С ДЕКАЛБ“

С участието си в Играта, Участниците приемат напълно Официални правила на Играта, изложени по-долу.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „ УСПЕШНИ С ДЕКАЛБ“,

е организирана от Байер България ЕООД (Байер), ЕИК 121258695, със седалище и с адрес на управление: ул. Резбарска № 5, гр. София, България, по-долу наричано БАЙЕР БЪЛГАРИЯ, на Facebook страницата на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ - Bayer Crop Science Bulgaria.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени Официални правила на Играта.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на интернет страницата на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ:

https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Promotions/Promotion_Facebook_game.aspx

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ и всички участници се считат за уведомени от момента на публикуване на промените:

https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Promotions/Promotion_Facebook_game.aspx

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА.

2.4. С участието си в Играта, Участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на Играта, с изключение на организатора на Играта и неговите служители, както и всички свързани с тях лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което: отговаря на условията по част 3 по-горе;

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството и роднини (низходящи, възходящи, брат / сестра, съпруг/съпруга) на служителите на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ.

4.3. Участието в тази Игра изисква пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Официални правила.

4.4. Всеки, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва при следните условия:

· е български гражданин или постоянно или продължително пребиваващ в България чужд гражданин;

· да има навършени 18 години и да е дееспособен;

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда в периода – 16.09.2020 (сряда)30.09.2020 (сряда), 12:00 ч. и ще бъде организирана и проведена онлайн на Facebook страницата БАЙЕР- Bayer Crop Science Bulgaria:

https://www.facebook.com/BayerCropScienceBulgaria

5.2 Организаторът си запазва правото да промени периода на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящите Официални правила ще бъде публикувана на интернет страницата на БАЙЕР БЪЛГАРИЯ:

https://www.cropscience.bayer.bg/

и влиза в сила от датата на публикуване на промяната. Играта е организирана и се провежда на територията на Република България, в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За да участват в Играта, Участниците трябва да изпратят в лично съобщение чрез Facebook Messenger на Facebook страницата БАЙЕР- Bayer Crop Science Bulgaria снимка/снимки от жътва на хибриди ДЕКАЛБ.

Личното съобщение трябва да съдържа информация за името на земеделския производител, местоположението на полето, от което е снимката, името на хибрида ДЕКАЛБ, кратко описание за броя редове и зърна в кочана, условията на отглеждане, датата на жътвата и получения добив в кг/дка.

На снимката/снимките трябва ясно да се вижда царевичния кочан. Снимки, които не изпълняват горните условия, няма да бъдат допуснати до участие в Играта. Получените снимки, отговарящи на условията и селектирани след вътрешна проверка на Организатора, ще бъдат публикувани на 02.10.2020 г. в албум на сраницата на на БАЙЕР - Bayer Crop Science Bulgaria.

В периода 02.10.2020 г.-09.10.2020 г. до 12:00ч. публикуваните снимки ще бъдат достъпни за гласуване за определяне на Победител на публиката. Гласуването става с харесване (бутон like) на съответната снимка.

С участието си в Играта, участниците се съгласяват изпратените от тях снимки да бъдат използвани от Байер България за бъдещи маркетинг цели на Организатора и се съгласяват, че правата върху всички обекти на авторското право и сродните им права, създадени във връзка с предоставянето на снимков материал възникват директно за Организатора

6.2. На 09.10.2020 г. (понеделник), след 12.00ч., от всички участници, изпълнили условията на Играта, ще бъдат излъчени следните победители:

6.2.1. Победител на публиката- снимката, събрала най-много харесвания в периода 02.10.2020 г.- 09.10.2020 г., 12:00ч.

6.2.2 Победител на Байер България- снимката, избрана от експертите на Байер България на базата на следните критерии: снимката отговаря на условията на Играта, като хибридът от снимката се отличава с най-добри технически показатели и е най-атрактивна за използване в бъдещи маркетингови активности на Организатора.

6.2.3 Победител от томболата- снимката, избрана на случаен принцип, изтегленa пред тричленна комисия и удостоверено с протокол.

6.3. Един Участник може да спечели само една награда.

6.4. Имената на финалните победители в Играта ще бъдат публикувани на сраницата на на БАЙЕР - Bayer Crop Science Bulgaria.

6.5.  Крайната дата за участие в Играта е 30.09.2020 г., 12:00ч.

Част 7. НАГРАДИ

7.1 По време на Играта ще бъдат раздадени следните награди:

7.1.1. Победител на публиката- 1л Капрено СК (с включен прилепител Меро 10л)+ 1л Мерлин Флекс 480 СК

7.1.2. Победител на Байер България- 1л Капрено СК (с включен прилепител Меро 10л)+ 1л Мерлин Флекс 480 СК

7.1.3. Победител от томболата-  1л Капрено СК (с включен прилепител Меро 10л)+ 1л Мерлин Флекс 480 СК

7.2 Не се допуска размяна на наградата за нейната парична равностойност или друг вид облага.

7.3 Лице, идентифицирано със същите лични данни, ще спечели само една награда.

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1 Байер спазва приложимите закони за защита на личните данни (включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на лични дaнни и др.). Подробна информация как обработваме Вашите лични данни и с какви права разполагате може да намерите в Политиката за защита на лични данни.

8.2 За въпроси, които може да имате във връзка с лични данни, или ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на данните:

Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България или изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com.

 

Част 9. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАГРАДИТЕ, ВАЛИДИРАНЕ И УКАЗАНИЯ

9.1 Победителите ще получат лично съобщение във Facebook Messenger от Bayer Crop Science Bulgaria на 09.10.2020 г. до 18:00ч.

9.2 Наградата не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

- ако спечелилото лице не е изпълнило всички изисквания на настоящите условия;

- ако не може или не иска да следва процедурата по валидиране

В случай, че не може да бъде установен контакт с печеливш Участник, съответната награда остава в полза на Организатора.

9.3 При спазване на Правилата на Играта, наградата ще бъде предоставена на Печелившия от съответния представител на Байер за региона до края на 2020г. Предаването и приемането на наградата ще бъде удостоверено с подписване и подпечатване на приемо-предавателен протокол.

 

Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

 

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1 Настоящите Правила са обявени на Уебсайта на Организатора - www.cropscience.bayer.bg

 

11.2 Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, като актуализира информацията на Уебсайта си.

 

11.3 Участникът е задължен да следи периодично сраницата на на БАЙЕР - Bayer Crop Science Bulgaria, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Играта.

 

11.4 Организаторът си запазва правото да извършва съответни корекции при установени технически грешки.

 

11.5 Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.Авторски права © Байер АГ