ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В тези Правила за участие в Промоционалната кампания на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695 (“Правилата”) думите с главна буква по-долу имат следното значение:

Организатор” или „Байер“ е юридическото лице Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5.

 „Участник” означава всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което отговаря на условията за участие в Промоционалната кампания и не е дистрибутор на продукти за растителна защита и посевен и посадъчен материал.

„Промоционална Кампания“- Описание: Всеки Участник, закупил 10 (десет) пакета Сфера Макс (4х5л)+Пасифика Експърт(20x1кг)+Биопауър(8х5л), ще получи продуктов бонус, представляващ 5 (пет) литра от продукта Сфера Макс.

Партньор по Промоционалната кампания“- дистрибутори и/или търговци, които участват в Промоционалната кампания, и от които може да бъде закупен Промоционалният пакет. Утвърденият списък със всички Партньори на Байер по Промоционалната кампания е публикуван на Уебсайта на Организатора-www.cropscience.bayer.bg

Продукт/и“ означава продукт/ите на Байер България ЕООД, които участват в Промоционалната кампания.

 „Промоционален пакет“ е пакетът Сфера Макс (4х5л)+Пасифика Експърт(20x1кг)+Биопауър(8х5л)

 „Уебсайт“ означава официалния уебсайт на Организатора - www.cropscience.bayer.bg

Срокове“ означава сроковете на Програмата, определени в чл. 4 от Правилата, а „Срок“ означава всеки един от тях.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 • Кампанията се организира и провежда от Байер България ЕООД.
 • Кампанията е насочена към крайните потребители на Продуктите - земеделски производители и се провежда на територията на Република България.
 • Участникът носи отговорност за спазване на приложимото законодателство и изискванията във връзка със съхранението и употребата на закупените от него Продукти. Ако Продуктите включват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, Участникът носи отговорност такива Продукти да бъдат прилагани от потребители със сертификат и при спазване на Закона за защита на растенията.

 

3. УЧАСТНИЦИ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Промоционалната кампания може да участва всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което е закупило необходимият брой Промоционални пакети и е предоставило доказателство за направената покупка съгласно Правилата на Промоционалната кампания, спазвайки сроковете по чл. 4.

3.2. Нямат право да участват в Промоционалната кампания:

 • служители на Организатора;
 • дистрибутори на продукти за растителна защита и/или на посевен и посадъчен материал и всички служители на такива лица.

 

4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА. СРОКОВЕ

4.1 Кампанията ще се проведе в периода от 17ти октомври до 27ми ноември или до изчерпване на количествата.

 Дейностите по Кампанията ще се осъществяват в следните Срокове:

4.1.1 Срок за закупуване на Промоционален пакет: от 17.10.2019 г. до 27.11.2019 г.

4.1.2 Срок за изпращане на заверените копия на оригиналните фактури за закупени Промоционални пакети: до 29.11.2019 г.

 • В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на Промоционалната кампания, Организаторът има право да прекрати Програмата, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.
 • По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обеснение, Организаторът има право, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците, да прекрати, удължи и/или промени Промоционалната кампания.

 

5. ДОКАЗАТЕЛСТВА

 • Участниците в Промоционалната кампания събират фактурите за закупените Промоционални пакети в периода, в който се провежда кампанията. Копията на оригиналните фактури със заверка „вярно с оригинала“,подпис и печат се предават на съответния представител на Байер за региона. Списък и контакти на всички регионални представители могат да бъдат намерени тук
 • В Програмата могат да участват само фактури, издадени от Партньори по Промоционалната кампания през периода на кампанията, при спазване на Сроковете по чл. 4. Копията на фактурите трябва да бъдат ясни и четими, да са свързани с покупка на Промоционални пакети. Информация, която не се отнася до покупката на Промоционални пакети, трябва да бъде заличена от предоставените копия на фактури. В допълнение, информацията за покупна цена на Промоционалните пакети върху фактурата също трябва да е заличена.
 • В предоставените фактури по чл.5.2 трябва да фигурират и трите промоционални продукта, съставляващи промоционалния пакет в съответното количество.
 • Само фактури за закупени Промоционални продукти, издадени от Партньори по програмата, могат да участват в Промоционалната кампания. Партньри по Промоционалната кампания са всички директни дистрибутори на Байер (сключили договор за дистрибуция от 2019г), които са закупили Промоционалния пакет от 17.10.2019 г. до 27.11.2019 г.., както и всички недиректни дистрибутори, които са подписали споразумение за участие в Промоционална кампания.Фактури, издадени от дистрибутори или търговци, които не са Партньори по Промоционалната кампания и не са включени в утвърдения списък, публикуван на Уебсайта на Байер, не се се приемат.
 • Освен копия на фактури, други доказателства за извършени покупки на Промоционални пакети не се приемат.
 • Условие за признаване на фактура за целите на Промоционалната кампания е автентичност и съответствие на фактурата с Правилата.

 

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТОВИЯ БОНУС

6.1 При спазване на Правилата на Промоционалната кампания, продуктовия бонус ще бъде предоставен на Участника от съответния представител на Байер за региона. Предаването и приемането на продуктовия бонус ще бъде удостоверено с подписване и подпечатване на приемо-предавателен протокол.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Байер спазва приложимите закони за защита на личните данни (включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на лични днни и др.). Подробна информация може да намерите в Политиката за защита на лични данни.

7.2 За въпроси, които може да имате във връзка с лични данни, или ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на данните:

Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България или изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com.

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящите Правила са обявени на Уебсайта на Организатора - www.cropscience.bayer.bg

8.2 Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, да изключва и добавя Партньори по Промоционалната кампания, като актуализира информацията на Уебсайта си.

8.3 Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Програмата.

8.4 Организатора си запазва правото да извършва съответни корекции при установени технически грешки.

8.5 Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.

Партньори по промоции Други продукти на Bayer Crop Science
Авторски права © Байер АГ