ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

1. ДЕФИНИЦИИ

В тези Правила за участие в Промоционалната кампания на Байер България ЕООД, ЕИК 121258695 (“Правилата”) думите с главна буква по-долу имат следното значение:

„Организатор” или „Байер“ е юридическото лице Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Подуяне”, ул. “Резбарска” № 5.

„Участник” означава всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което отговаря на условията за участие в Промоционалната кампания и не е дистрибутор на продукти за растителна защита и посевен и посадъчен материал.

„Промоционална Кампания“- Зантара

Описание: На всеки участник, закупил 100 литра Зантара се предоставят 5 литра безплатно Зантара. Промоционалната кампания е валидна при минимално закупено количество от 500 литра Зантара.


„Партньор по Промоционалната кампания“- дистрибутори и/или търговци, които участват в Промоционалната кампания, и от които може да бъде закупен Промоционалният продукт. Утвърденият списък със всички Партньори на Байер по Промоционалната кампания е публикуван на Уебсайта на Организатора-www.cropscience.bayer.bg

„Продукт/и“ означава продукт/ите на Байер България ЕООД, които участват в Промоционалната кампания.

„Промоционален продукт“ е Зантара.

„Уебсайт“ означава официалния уебсайт на Организатора - www.cropscience.bayer.bg

„Срокове“ означава сроковете на Програмата, определени в чл. 4 от Правилата, а „Срок“ означава всеки един от тях.

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

2.1 Кампанията се организира и провежда от Байер България ЕООД.

2.2 Кампанията е насочена към крайните потребители на Продуктите - земеделски производители и се провежда на територията на Република България.

2.3 Участникът носи отговорност за спазване на приложимото законодателство и изискаванията във връзка със съхранението и употребата на закупените от него Продукти. Ако Продуктите включват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, Участникът носи отговорност такива Продукти да бъдат прилагани от потребители със сертификат и при спазване на Закона за защита на растенията.

3. УЧАСТНИЦИ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Промоционалната кампания може да участва всяко физическо или юридическо лице - земеделски производител, което е закупило необходимият брой Промоционални продукти и е предоставило доказателство за направената покупка съгласно Правилата на Промоционалната кампания, спазвайки сроковете по чл. 4.

3.2. Нямат право да участват в Промоционалната кампания:

  • служители на Организатора;
  • дистрибутори на продукти за растителна защита и/или на посевен и посадъчен материал и всички служители на такива лица.

 

4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА. СРОКОВЕ

4.1 Кампанията ще се проведе в периода от 08.02.2021 г. до 28.07.2021 г. или до изчерпване на количествата.

Дейностите по Кампанията ще се осъществяват в следните Срокове:

4.1.1 Срок за закупуване на Промоционален продукт: от 08.02.2021 г. до 28.07.2021г.

4.1.2 Срок за изпращане на заверените копия на оргиналните фактури за закупени Промоционални продукти: до 03.08.2021 г.

4.2 В случай на непреодолима сила, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, или друго събитие извън контрола на Организатора, възникнало в периода на Промоционалната кампания, Организаторът има право да прекрати Програмата, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците.

4.3 По собствена преценка, по всяко време и без да дължи обеснение, Организаторът има право, без да дължи обезщетение за вреди на Участниците, да прекрати, удължи и/или промени Промоционалната кампания.

5. ДОКАЗАТЕЛСТВА

5.1 Промоционалната кампания включва издаване на ваучер. Представител на Байер КропСайанс издава ваучер, който е с цел намерение за покупка. Участниците в Промоционалната кампания събират фактурите за закупените Промоционални продукти в периода, в който се провежда кампанията. Копията на оригиналните фактури със заверка „вярно с оригинала“,подпис и печат се предават на съответния представител на Байер за региона. Списък и контакти на всички регионални представители могат да бъдат намерени тук

5.2 В Програмата могат да участват само фактури, издадени от Партньори по Промоционалната кампания през периода на кампанията, при спазване на Сроковете по чл. 4. Копията на фактурите трябва да бъдат ясни и четими, да са свързани с покупка на Промоционални продукти. Информация, която не се отнася до покупката на Промоционални продукти, трябва да бъде заличена от предоставените копия на фактури. В допълнение, информацията за покупна цена на Промоционалните продукти и върху фактурата също трябва да е заличена.

5.3 Само фактури за закупени Промоционални продукти, издадени от Партньори по програмата, могат да участват в Промоционалната кампания. Партньри по Промоционалната кампания са всички директни дистрибутори на Байер (сключили договор за дистрибуция), които са закупили Промоционалния продукт след 01.01.2021г., както и всички недиректни дистрибутори, които са подали информация към Байер за произхода и наличностите на промоционалния продукт. Фактури, издадени от дистрибутори или търговци, които не са Партньори по Промоционалната кампания не се се приемат.

5.4 Освен копия на фактури, други доказателства за извършени покупки на Промоционални продукти не се приемат.

5.5 Закупените количества от промоционалния продукт важат за всяка отделна промоционална кампания и не могат да участват повторно в друга промоционална кампания.

5.6 Условие за признаване на фактура за целите на Промоционалната кампания е автентичност и съответствие на фактурата с Правилата.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТОВИЯ БОНУС

6.1 При спазване на Правилата на Промоционалната кампания, продуктовия бонус ще бъде предоставен на Участника от съответния представител на Байер за региона. Предаването и приемането на продуктовия бонус ще бъде удостоверено с подписване и подпечатване на приемо-предавателен протокол.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 Байер спазва приложимите закони за защита на личните данни (включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на лични днни и др.). Подробна информация може да намерите в Политиката за защита на лични данни.

7.2 За въпроси, които може да имате във връзка с лични данни, или ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до нашето длъжностно лице по защита на данните:

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящите Правила са обявени на Уебсайта на Организатора - www.cropscience.bayer.bg

8.2 Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила, да изключва и добавя Партньори по Промоционалната кампания, като актуализира информацията на Уебсайта си.

Байер България ЕООД, ул. Резбарска 5, София 1510, България или изпратете имейл до data.protection.bg@bayer.com.

8.3 Участникът е задължен да следи периодично Уебсайта, във връзка с евентуални промени на Правилата или друга текуща информация за Програмата.

8.4 Организатора си запазва правото да извършва съответни корекции при установени технически грешки.

8.5 Приложимо право по тези Правила е действащото законодателство на Република България.

Авторски права © Байер АГ