Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА, наричана за краткост „Игра“

 

I. Общи разпоредби

1. Тази Игра се организира и провежда от Байер България ЕООД, ЕИК: 121258695, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Подуяне, ул. Резбарска № 5, като Организатор и Изпълнител, наричан за краткост „Организатор“ .

2. Период на играта 10.07.2022 – 15.08.2022.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

4. Участвайки в тази Игра чрез предоставяне на добиви рапица Декалб от 2022 г. участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

 

II. Механизъм на Играта и право на участие

5. Организаторът организира онлайн игра „Добиви рапица 2022“. За да се включи в Играта, участникът трябва да сподели добивите от жътва рапица Декалб 2022 г. от своите полета. Резултатите, както и информация за името на фирмата, населено място, името на хибрида рапица Декалб и телефонен номер, се въвеждат в разработено приложение на страницата на Байер КропСайанс България, в раздел „Добиви рапица“. Информацията бива автоматично изпращана до административния отговорник в Байер България и не е публична. 

6. В периода 16-18.08.2022 ще бъде организирана томбола. В томболата участват всички, които са изпратили необходимата информация според т.5. Томболата ще бъде проведена в офиса на Байер КропСайанс, в гр. София, ул. Резбарска 5. След провеждане на томболата ще бъде съставен протокол с информация от начина на провеждане на томболата и свидетелите при теглене на победителя. Победителят ще бъде информиран чрез социалните мрежи и/или с телефонно обаждане.

6. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България, на възраст над 18 години и регистрирано като земеделски производител. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за организатора както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

6.1. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

6.2. Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др.

 

III. Награди

7. Победителят от томболата ще спечели 2т. ДК Имортъл или 2т. ДК Експектейшън, или по 1т. от всеки хибрид.

8. Наградата може да бъде получена след уточняване с представител на Байер КропСайанс България, в периода не по-късно от 01.12.2022 г.

9. Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

10. Спечелилите трябва да приемат наградата лично чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

11. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

12. Ако печелившите не отговорят на изпратеното до тях съобщение в рамките на 10 дни, Организаторът си запазва правото да пристъпи към предоставяне на награда на последващите участници отговарящи на Условията на Играта, избрани на лотариен принцип.

13. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

14. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

15. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия а от страна на участника.

16. Организаторът си запазва правото да публикува името на победителя на своите официални страници (Facebook, Instagram).

17. Участниците се съгласяват, че предоставянето на личните им данни по горепосочения начин, е необходимо за целите на организиране на Играта и получаване на полагаемата награда. Получените лични данни няма да бъдат използвани за други цели, освен описаните в настоящите Правила и Политика за личните данни.

 

IV. Заключителни разпоредби

18. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

19. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на настоящата страница.

20. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на потребители на Facebook/ Youtube  страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

21. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook/ Instagram, или използват софтуер с цел повече участия в Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са се класирали за такава.

22. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook/ Instagram страницата всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно.

23. Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С включването си в играта, всеки участник декларира, че е прочел, запознат е и се съгласява с Общите условия и Политика за защита на личните данни.

Екипът на „Байер България“ ЕООД

Авторски права © Байер АГ