Пълни условия на програмата застраховка рапица 2021


ЗАСТРАХОВАНЕ НА ПРОЛЕТНИ ИЛИ ЕСЕННИ КУЛТУРИ


Преамбюл

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се съгласява, в съответствие с условията включени в този документ или одобрени към него, да обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на застрахователно събитие (съгласно описаното в застрахователната полица) в срока на застраховката, засягащо посевите, посочени в застрахователната полица на базата на индекси, определени в потвърждението на параметрите и делът, разпределен по съответните индекси. Обезщетението ще се основава единствено на индекса и договорения процент от базата за определяне на премията/обезщетението, независимо дали Застрахованият търпи загуба на реколта или загуба на приходи и то само за съответната/ите географска/и локация/ии, застрахована/и в съответната полица, в която/ито се реализира риск по полицата, според предварително уговорените параметри за измерване на и при съответните процентни дялове за обезщетение по риск Суша.

За пояснение (базов риск): страните са наясно, че при специални обстоятелства (например) :

 1. Застрахованият може да претърпи загуба на реколта или загуба на приходи, но да нямат право на обезщетение, в случай че договорените индекси не са достигнати.
 2. Застрахованият не е претърпял загуба на реколта или загуба на приходи, но би имал право на обезщетение в случай, че договорените индекси са достигнати. 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ КЪМ “ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ СУША”

Обхват на покритието

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ се съгласява, при спазване на условията и изключенията, съдържащи се или изразени по друг начин в този документ, да обезщети ЗАСТРАХОВАНИЯ в съответствие със стойностите, определени в застрахователната полица и потвърждението на параметрите.

Дефиниции

По смисъла на този застрахователен договор:

Застраховател е издателят на тази полица - ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, който поема риска при настъпване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение.

Застрахован е всяко лице, чиято реколта е застрахована при извършване на селскостопанска дейност и чието име е посочено в застрахователната полица.

Доставчик на данни означава дружеството, което предоставя данни за целите на изчисляване на индекса и уреждане на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и е определен от презастрахователя Суис Ри Реиншурънс Кампъни, Цюрих, Швейцария - ВандерСат БВ, Вилхелминастраат 43, 2011 Харлем, Нидерландия.

Застрахователното обезщетение се изчислява въз основа на потвърждението на параметрите, в това число и на презастрахователя.

Застрахователен риск е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено благо на Застрахования, както е посочено в тази полица и при условията договорени в нея.

Период на покритие означава периодът, посочен в застрахователната полица.

Застрахователно събитие е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Територия на валидност означава територията на застрахованите площи, посочени в застрахователната полица.

Тероризъм е всяко действие, включващо използването на сила, насилие или друга заплаха от страна на човек или група от хора, действащи сами или от името, или във връзка с някоя организация или политическа сила, с цел заплаха или натиск върху правителството или обществото.

Лимит на отговорност е максималната отговорност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ по отношение на всяка претенция за щети, произтичаща от застрахователни събития, настъпили през срока на действие на застраховката, както и за всички претенции за щети, произтичащи от застрахователни събития, настъпили през срока на действие на застраховката.

Добавък означава всяка направена в полицата промяна, която е одобрена писмено от застрахователното дружество.

Изключение от покритие означава всяка загуба и/или /риск и/или имущество/ непредвидени разходи, които не са изрично описани като покрити по полицата и за които дружеството не носи отговорност.

Индекс/показател за оценка на дефицита на почвено овлажнение означава наблюдаваната стойност на индекса за оценка на дефицита на почвеното овлажнение в периода на покритие, въз основа на който Застрахованият има право да предяви иск за изплащане на обезщетение.

Предложение за сключване на застраховка означава попълнените и подписани от Застрахования въпросници и декларации по образец на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, както и всяка допълнителна писмена информация, свързана с оценката на риска, предоставени на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ.

Потвърждение на параметри означава базата за изчисление на застрахователното обезщетение. Този документ е неразделна част от застрахователната полица, който съдържа референтните дългосрочни средни стойности на почвено овлажнение за всички райони на покритие, методологията за изчисляване на индекса, както и стойностите на показателите.

Изчисляване на обезщетението/ Процедура за предявяване на претенции

Базата, върху която се определя правото на обезщетение и размерът на застрахователното обезщетение е както следва:

 1. Доставчикът на данни ежеседмично изпраща данни за влажността на почвата. На Застрахования се предоставят ежеседмични актуализации на състоянието на индекса.
 2. В края на периода на покритие, Доставчикът на данни предоставя достъп до сертифицирани данни за почвено овлажняване с цел изчисление на наблюдавания индекс за оценка на дефицита на почвеното овлажнение.
 3. Ако в края на периода на покритие, наблюдаваният индекс за оценка на дефицита на почвеното овлажнение на ЗАСТРАХОВАНИЯ по полицата за съответния застрахован географски обект (локация) е по-голям или равен на параметъра за активиране на покритието, обезщетението, дължимо на ЗАСТРАХОВАНИЯ е съгласно формулата за плащане, посочена в потвърждението на параметрите и застрахователната полица.
 4. Софтуерният продукт за определяне на почвеното овлажнение, предоставен от доставчика на данни, представлява база за определяне на дължимото обезщетение по тази полица. Страните изрично се договарят, че всяка друга информация ще бъде ирелевантна и няма да бъде взета предвид при определяне на обезщетението и няма да бъде използвана като референция към какъвто и да е съдебен спор.
 5. Страните се договарят, че единствено в случай на природно бедствие, вследствие на което услугата по предоставяне на данни за почвеното овлажнение не може да бъде предоставена, ще бъде използвана алтернативнна (бек ап) опция с база данни при определянето на обезщетението по тази полица. Тези опции са:
  • Базова методология Опция 1: ECWMF ERA5 Почвено овлажняване ниво 2 – линейно коригиран;
  • Базова методология Опция 2: Присъствена проверка на добив на полето и с прилагане на 10% намаление от обезщетението, приложени върху очакваната сума от добив.
 6. Дължимото по настоящата полица обезщетение, при настъпване на застрахователно събитие, се изплаща директно на Застрахования съгласно предвиденото в застрахователната полица, в срок от 30 дни след края на периода на покритие, съгласно предоставянето на данни за почвената влажност от доставчика на данни
 7. Застрахованият предоставя на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ цялата необходима информация, съдействие и доказателства във връзка с каквото и да е обезщетение, дължимо по застрахователната полица.
 8. Ако няма основание за плащане на обезщетение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не предоставя никаква писмена кореспонденция на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА “ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ СУША”

Настоящата полица е предмет на следните условия:

Помощ и съдействие

Застрахованият предоставя незабавно цялата допълнителна информация, която е поискана от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, по отношение на всяко събитие или обстоятелства, отнасящи се до покритието по настоящата полица.

Инспекция

ЗАСТРАХОВАНИЯТ разрешава на всички упълномощени представители на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ да проверяват застрахованата реколта или местата за съхранението и по всяко време, като Застрахованият предоставя всяка информация, която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да изиска и спазва всички инструкции за предприемане на разумни предохранителни мерки и указания на дадени от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ..

Юрисдикция

Ако възникне спор между страните във връзка с тази застрахователна полица, то те ще направят всичко възможно същият да бъде разрешен по доброволен път чрез споразумение. Ако това се окаже невъзможно, то страните ще отнесат спора за решаване пред съответния български съд.

Приложимо право

Този договор за застраховка е изготвен в съответствие с българското законодателство и по него е приложимо българското право. Настоящата полица и всеки спор, диспут или иск, произтичащ от или свързан с тази полица, се урежда и тълкува в съответствие със законодателството съгласно седалището на дружеството, освен ако страните не са се договорили друго; но при условие че разпоредбите, изключенията и условията на настоящата полица трябва да се тълкуват безпристрастно между дружеството и застрахования; когато езикът на настоящата полица се счита за двусмислен или по друг начин неясен, въпросът се решава по начин, който е в максимално съответствие със съответните разпоредби, изключения и условия (без значение авторството на езика, без каквото и да е предположение, или произволно тълкуване в полза на притежателя на полицата/застрахованото лице или на дружеството или позоваване на "разумните очаквания" на или срещу страната предложила текста на договора) и в съответствие с практиките и осъществяването на застрахователната дейност.

Клауза за гаранция на премията

Годишният брутен размер на премията е посочен в застрахователната полица. ЗАСТРАХОВАНИЯТ гарантира, че брутната премия, включително данък върху застрахователната премия, ще бъдат платени на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ еднократно, в пълен размер, към датата на издаване на застрахователната полица. ЗАСТРАХОВАНИЯТ заплаща застрахователната премия по банков път. При плащане по банков път всички разноски по превода са за сметка на наредителя. Застрахователният договор е в сила, при условие че застрахователната премия е платена. Когато плащането се извършва по банков път, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ приема, че то е извършено в момента на заверяване на банковата му сметка. Данъкът, определен в Закона за данък върху застрахователните премии, както и нормативно определени парафискални такси, не са част от застрахователната премия и се заплащат отделно от ЗАСТРАХОВАНИЯ. Всяка разпоредба по тази клауза, която е незаконна, невалидна или неприложима, няма да се счита за част от тези условия, без да засяга по друг начин останалата част от условията. Останалата част от тези условия ще се счита за изменена, с оглед спазването на съответните задължителни разпоредби на закона, който урежда тази полица. ЗАСТРАХОВАНИЯТ носи отговорност за всички данъци върху или произтичащи от премията, платена по тази полица, включително, но не само, данъци върху застрахователните премии. Всяка и всички тези суми са допълнение към брутната премия, посочена в застрахователната полица.

Изменения

Всякакви изменения на тази полица ще се считат за действителни, единствено ако са потвърдени писмено и подписани от двете страни.

Прекратяване на застрахователната полица

1. Застрахователният договор, сключен по тези Общи условия, се прекратява в случай на:
1.1. съзнателно неточно обявяване или премълчаване (укриване) от ЗАСТРАХОВАНИЯ на съществени за риска обстоятелства или факти, за които ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ писмено е задал въпрос в предложението за застраховане и при чиято известност не би сключил този застрахователен договор или би го сключил, но при други условия. В случай че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не би сключил договора, той има право да го прекрати в едномесечен срок от узнаването на съществените за риска обстоятелства и факти. В случай че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му в едномесечен срок от узнаването на съществените за риска обстоятелства и факти. Ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ откаже да приеме предложението за изменение, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да прекрати договора. При настъпване на застрахователно събитие ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието. В случаите, в които застраховката е сключена чрез пълномощник или за сметка на трето лице, е достатъчно укритото обстоятелство да е било известно на ЗАСТРАХОВАНИЯ или на пълномощника, или на третото лице;
1.2. умишлено причиняване на застрахователното събитие от ЗАСТРАХОВАНИЯ или трето ползващо се лице. В този случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи застрахователно обезщетение и сезира компетентните органи;
1.3. предявяване от ЗАСТРАХОВАНИЯ или упълномощено от него лице на претенции и/или документи с невярно съдържание или неистински документи с цел изплащане на застрахователно обезщетение. В този случай ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ сезира компетентните органи и има право да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
2. В случаите по т. 1 ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не връща застрахователна премия и има право да поиска заплащането до прекратяването на договора.
3. Застрахователният договор може да бъде прекратен от всяка една от Страните с четиринадесетдневно писмено предизвестие до другата страна.
4. При прекратяване на застрахователния договор по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ същият има право на връщане на пропорционална част от застрахователната премия.

Други застраховки

При застраховане на същия интерес срещу един и същ риск при повече от един застраховател, ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен незабавно да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за наличието на другите застрахователни договори, като посочи другите застрахователи и застрахователните суми по всеки от тези договори.

Промяна на риска

Ако застрахованите по тази полица посеви бъдат загубени от ЗАСТРАХОВАНИЯ по друг начин, освен по силата на покрития риск или по силата на закона, застраховката престава да се прилага, освен ако ЗАСТРАХОВАНИЯТ, преди настъпването на събитие или обстоятелство, водещо до претенция по тази полица, не получи съгласие от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, изразено с одобрение по тази полица, от ЗАСТРАХОВАНИЯ или от негово име. 

Застрахованото лице трябва в срок от 24 (двадесет и четири) часа да уведоми писмено застрахователното дружество, чрез всякакви средства за комуникация, за всяка съществена промяна в риска и да предприеме за своя сметка допълнителни предпазни мерки, каквито обстоятелствата изискват, като обхватът на покритието и/или премията се коригира по съответния начин, ако е необходимо. Застрахованото лице не може да прави или допуска никакви съществени изменения, които увеличават риска, освен ако застрахователното дружество не потвърди в писмена форма продължение на покритието, предвидено в тази полица.

Кореспонденция

1. Всяко съобщение или уведомление, отправено към ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ съгласно изискванията в условията на тази застрахователна полица, трябва да бъде в писмен вид и да съдържа нейния номер.
2. ЗАСТРАХОВАНИЯТ е длъжен да уведоми незабавно ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за всяка промяна на своето име, фирма или наименование, или адрес за кореспонденция, които са посочении в застрахователния договор или в други документи, отправени до ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. В случай че той не изпълни това свое задължение или посочи невярна информация, всяко писмено изявление от страна на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, изпратено от него на адреса на Общи и Специални условия за сключване на „ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ СУША“, утвърдени от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с сила от 30.03.2020г. 4|5 ЗАСТРАХОВАНИЯ, последно обявен пред ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, се счита за връчено и получено от ЗАСТРАХОВАНИЯ с всички предвидени в закона или в договора правни последици.
3. Адреси за жалби: http://www.fsc.bg/bg/, https://kzp.bg/ и https://www.cropscience.bayer.bg/Consultation.aspx.
4. Адрес за правила за претенции: https://www.cropscience.bayer.bg/Partners.
5. Адрес за финансови резултати и платежоспособност: https://www.cropscience.bayer.bg/Privacy-Page-Promo.

Давност

1. Правата по тази полица се погасяват с изтичането на 3 (три) години от датата на настъпване на застрахователното събитие.
2. Вземането на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ за застрахователна премия се погасява в срок от три години считано от датата на съответния падеж.

Изключения, свързани с кибер събитие

Независимо от други условия по полицата или друго приложение към нея, страните се съгласяват и договарят следното да има приоритет: Настоящата полица не покрива загуба или повреда на имущество, както и отговорност, които пряко и/или косвено са вследствие на КИБЕР СЪБИТИЕ. Кибер събитие е всяко неразрешено, случайно или злоумишлено действие или серия от свързани с него неразрешени, случайни или злоумишлени действия, както и заплахата или измамата, свързани с достъпа до, обработката, оперирането с или използването, на която и да е информационна технология или електронни данни от лице или група лица.

Правни, Икономически и търговски санкции

Независимо от условията по настоящия застрахователен договор, ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не предоставя покритие, не изплаща застрахователно обезщетение или не предоставя какъвто и да е вид услуги или ползи към Застрахования или трето лице, доколкото подобно покритие, обезщетение, услуга или полза и/или доколкото даден бизнес или дейност на Застрахования биха довели до нарушение на приложими от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ търговски, финансови, ембаргови или икономически санкции, закони или регулаторни изисквания. Приложимите санкции могат да бъдат следните:

 1. санкции на конкретна държава;
 2. санкции на Европейския съюз (ЕС);
 3. санкции на Организацията на обединените нации (ООН);
 4. санкции на Съединените американски щати (САЩ) и/или
 5. други санкции. 

Общи и Специални условия за сключване на „ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАСТРАХОВКА СРЕЩУ СУША“, утвърдени от Управителния съвет на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, с сила от 30.03.2020г.

Авторски права © Байер АГ