Декларация за поверителност

Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, бул. Цариградско шосе No 115М, сграда D, гр. София, п.к. 1784, България (по-нататък "Байер", "ние", "нашите" и "нас"), в качеството си на администратор за обработката на Вашите лични данни, желае да Ви предостави информация за обработването на Вашите лични данни.

Работа с лични данни

Цел, Правна основа за обработка и категории лични данни

 

Цел

Правно основание

Обяснение

Изисква се предоставяне на лични данни

Последици от непредоставянето на лични данни

Участие във

Ваучерната Програма

Изпълнение на договор [чл. 6, параграф 1, буква б)от ОРЗД)]

С оглед Вашето желание за участие във Ваучерната Програма, ние обработваме лични данни с цел осигуряване нормалното протичане на Програмата. Лични данни, които могат да се обработват са име, адрес, телeфонен номер, имейл, позиция, дата на раждане, данни за обработваните култури, както и информация от подадени от Вас фактури. Mоже да обработваме лични данни и във връзка с вътрешен анализ и сегментация за целите на директен маркетинг и продажби, както и за контролиране нормалното протичане на Програмата. Анализът се прави на база информацията за засетите площи и култури и с цел определяне потенциалът на стопанството и подобряване на отношенията с Вас. С цел осигуряване на участието във Ваучерната Програма

Да

Невъзможност за участие във Ваучерната Програма

Управление на отношенията с клиентите

Законен интерес [член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД]

Поддържаме система за управление на отношенията с клиентите, където съхраняваме Ваши лични данни: • “Данни за контакт”: Тази категория лични данни включва, например, Вашето име, адрес, телефонен/ факс/ мобилен номер, имейл, уебсайт, дата на раждане, пол или друга информация за онлайн контакт. Получаваме Данни за контакт от персоналните контакти с Вас или от търговците на адреси, от нашите дистрибутори, с които имате бизнес отношения, както и от публично достъпни източници, например интернет страници. Използваме Вашите Данни за контакт, за да рекламираме продуктите и услугите си, както и да изпращаме спешна информация относно нашите продукти. • “Информация относно Вашите интереси и бизнес/професионални дейности”: С цел постоянно да подобряваме Вашия опит с наши продукти и услуги, ние също документираме и анализираме площта земя, която обработвате, и съответните култури, които отглеждате, както и нашите персонални контакти с Вас, например, когато Ви показваме материали на хартия, в уебсайтове, приложения или таблет. За тази цел, ние документираме темите, които сме Ви показали, продължителността и последователността, както и Вашите реакции по отделни теми. Нашият легитимен интерес се базира на нашата нужда да бъдем способни да управляваме отношенията с клиентите ни, за да осигурим успешен бизнес.

Не

Не можем да Ви изпращаме персонализирана информация

Маркетингови проучвания

Законен интерес [член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД]

Работим заедно с напълно независими агенции за маркетингови проучвания, които, от наше име, извършват проучвания на пазара, фокусирани върху нашите интереси и продукти. Може да споделим Вашите Данни за контакт с тези агенции за маркетингови проучвания, за да бъдат извършени проучвания на пазара, които са специфични за нашите клиенти Нашият легитимен интерес се базира на нашата нужда да бъдем способни да проучваме пазара, за да си осигурим успешен бизнес.

Не

Може да не сме способни да посрещнем нуждите на пазара, включително Вашите нужди

Изпращане на

(електронни) маркетингови съобщения

Съгласие [чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД]

Възможно е да използваме Вашите Данни за контакт, за да комуникираме с Вас чрез телефонни обаждания, директна поща, имейл или други средства за електронна комуникация (например факс, съобщения в интернет страници, текстови съобщения, съобщения в месинджър приложения или дистанционен детайлинг/ вкл. услуги за клиенти по заявка), за да доставяме маркетингови съобщения, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси. Независимо от това обаче, маркетинговите съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация („Електронни маркетингови комуникации”), както и чрез телефонни обаждания се осъществяват, ако дадете съгласие за това. Изпращаме Ви маркетингова комуникация, при условия че сте предоставили съгласие.

Не

Може да не сме способни да Ви изпратим информация, която може да е интересна за Вас

Анализ на използването на нашите Електронни маркетингови комуникации от Ваша страна

Съгласие [чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД]

Анализ на използването на нашите Електронни маркетингови комуникации от Ваша страна За да персонализираме своите Електронни маркетингови комуникации, така че да отговарят на Вашите нужди и предпочитания и в зависимост от Вашето съгласие, ние анализираме начина, по който използвате нашите Електронни маркетингови комуникации, например дали сте отворили и как сте използвали нашата Електронна маркетингова комуникация (например, върху кои връзки сте кликнали). При съгласие, анализиране използването на нашите Електронни маркетингови комуникации, за да персонализираме информацията и да си осигурим успешен бизнес.

Не

Не можем да Ви изпращаме персонализирана информация

 

Период на съхранение

Ние задържаме лични данни, единствено докато това е необходимо с цел продължителни клиентски отношения с Вас. След изтичане на 2-годишен срок при липса на активност, Вашите лични данни ще бъдат автоматично архивирани за 3 години, след което ще бъдат изтрити, освен ако не е предвидено друго в закона (например, във връзка с договорни отношения или висящо съдебно производство).

Препратка на лични данни за възложена обработка

За обработването на Вашите лични данни до известна степен ще използваме специализирани изпълнители на услуги, които действат като обработващи за нас данни. Такива изпълнители на услуги се подбират внимателно и редовно се наблюдават от нас. Въз основа на съответните споразумения за обработка на данни, те ще обработват лични данни само по наше указание и стриктно в съответствие с нашите директиви. 

Информация относно Вашите права

В съответствие с приложимите закони за защита на личните данни по принцип имате следните права:

  • право на информация за Вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
  • право на възражение срещу обработване по причини, свързани с нашия легитимен интерес, обществен интерес или профилиране, освен ако не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни, оправдани причини, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или че такова обработване се извършва за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните;
  • право да подадете жалба до орган за защита на данните;
  • можете по всяко време за в бъдеще да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни.

За допълнителна информация, моля, вижте горните глави, в които се описва обработката на лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако желаете да упражните правата си, подайте своята молба, като използвате формуляра за контакт, или се обърнете към нашата корпоративна служба по защита на данните (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy). Можете да намерите данни за контакт по-долу.

Контакти

За всякакви въпроси, които може да имате по отношение на поверителността на данните, моля, отправете заявката си на data.privacy@bayer.com или се свържете с нашия служител по защита на данните на компанията на следния адрес:

Data Privacy Officer
Байер България ЕООД
бул. Цариградско шосе No 115М, сграда D, гр. София, п.к. 1784
България

Последна актуализация: 09.12.2024

Авторски права © Байер АГ