Политика за защита на личните данни

Информация относно личните данни

С настоящия документ Монсанто Интернешънъл (Monsanto International Sarl.)- клон България, ЕИК: 201475945, , бул. „Цар Освободител“ № 10, р-н Средец, София 1463, България, (наричано по-долу „Монсанто“, “нас”, “наш” или “ние”), в качеството си на администратор при обработване на Ваши лични данни, желае да Ви предостави информация относно начина, по който боравим с Вашите лични данни.

1. Цел на обработването и категории лични данни

Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на Вашите лични данни произтича от факта, че то е необходимо с оглед нашите легитимни интереси да популяризираме продуктите и услугите си:

а. Участие във Ваучерната Програма

С оглед Вашата желание за участие във Ваучерната Програма, ние обработваме лични данни с цел осигуряване нормалното протичане на Програмата. Лични данни, които могат да се обработват са име, адрес, телeфонен номер, имейл, позиция, дата на раждане, данни за обработваните култури, както и информация от подадени от Вас фактури. Mоже да обработваме лични данни и във връзка с вътрешен анализ и сегментация за целите на директен маркетинг и продажби, както и за контролиране нормалното протичане на Програмата. Анализът се прави на база информацията за засетите площи и култури и с цел определяне потенциалът на стопанството и подобряване на отношенията с Вас.

б. Управление на отношенията с клиентите

Поддържаме система за управление на отношенията с клиентите, където съхраняваме Ваши лични данни: 

  • Данни за контакт”: Тази категория лични данни включва, например, Вашето име, адрес, телефонен/ факс/ мобилен номер, имейл, уебсайт, дата на раждане, пол или друга информация за онлайн контакт. Получаваме Данни за контакт от персоналните контакти с Вас или от търговците на адреси, от нашите дистрибутори, с които имате бизнес отношения, както и от публично достъпни източници, например интернет страници. Използваме Вашите Данни за контакт, за да рекламираме продуктите и услугите си, както и да изпращаме спешна информация относно нашите продукти.
  • Информация относно Вашите интереси и бизнес/професионални дейности”: С цел постоянно да подобряваме Вашия опит с наши продукти и услуги, ние също документираме и анализираме площта земя, която обработвате, и съответните култури, които отглеждате, както и нашите персонални контакти с Вас, например, когато Ви показваме материали на хартия, в уебсайтове, приложения или таблет. За тази цел, ние документираме темите, които сме Ви показали, продължителността и последователността, както и Вашите реакции по отделни теми.

в. Маркетингови проучвания

Работим заедно с напълно независими агенции за маркетингови проучвания, които, от наше име, извършват проучвания на пазара, фокусирани върху нашите интереси и продукти. Може да споделим Вашите Данни за контакт с тези агенции за маркетингови проучвания, за да бъдат извършени проучвания на пазара, които са специфични за нашите клиенти.

г. Изпращане на маркетингови съобщения

Възможно е да използваме Вашите Данни за контакт, за да комуникираме с Вас чрез телефонни обаждания, директна поща, имейл или други средства за електронна комуникация (например факс, съобщения в интернет страници, текстови съобщения, съобщения в месинджър приложения или дистанционен детайлинг/ вкл. услуги за клиенти по заявка), за да доставяме маркетингови съобщения, съдържащи информация относно услуги, продукти или събития, свързани с Вашите интереси. Независимо от това обаче, маркетинговите съобщения по имейл или други електронни средства за комуникация („Електронни маркетингови комуникации”), както и чрез телефонни обаждания се осъществяват, ако дадете съгласие за това.

д. Анализ на използването на нашите Електронни маркетингови комуникации от Ваша страна За да персонализираме своите Електронни маркетингови комуникации, така че да отговарят на Вашите нужди и предпочитания и в зависимост от Вашето съгласие, ние анализираме начина, по който използвате нашите Електронни маркетингови комуникации, например дали сте отворили и как сте използвали нашата Електронна маркетингова комуникация (например, върху кои връзки сте кликнали).

2. Предаване на лични данни на трети страни

Ние предаваме или осигуряваме достъп до Вашите лични данни на трети страни при следните обстоятелства: 

  1. Използваме специализирани доставчици, които ни помагат да предоставяме услугите си. Тези доставчици са внимателно подбрани и подлежат на редовен контрол от наша страна. Въз основа на съответните договори за обработване на лични данни, те ще обработват личните Ви данни единствено съгласно нашите указания и при строго спазване на нашите директиви.

б. Може да споделим Вашите Данни за контакт с напълно независими агенции за маркетингови проучвания, како е описано по-горе в раздел 1, б. в.

в. Възможно е да предаваме Вашите горепосочени лични данни към Байер България ЕООД, ЕИК 121258695, ул. Резбарска 5, София 1510, България (наричано за краткост Байер) или към други дружества от групата на Байер гореописаните лични данни, които са необходими за извършване на услуга или комуникация към Вас, пр.: в случай на конгрес в друга държава, организиран от друго местно дружество. Независимо от това, други свързани лица на Байер ще Ви изпращат директно съответните маркетингови съобщения по имейл или друго електронно средство, единствено ако дадете съгласие по-долу. 

г. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в държава, за която Европейската комисия не е решила дали осигурява адекватно ниво на защита на личните данни, поради което ще прилагаме стандартни клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия като адекватни мерки. Може да получите копие от тях като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните като използвате данните за контакт по-долу.

3. Период на задържане на лични данни

Ние задържаме лични данни, единствено докато това е необходимо с цел продължителни клиентски отношения с Вас. След изтичане на 2-годишен срок при липса на активност, Вашите лични данни ще бъдат автоматично архивирани за 3 години, след което ще бъдат изтрити, освен ако не е предвидено друго в закона (например, във връзка с договорни отношения или висящо съдебно производство).

4. Правно основание за обработване на Вашите лични данни

Цел

Правно основание

Обяснение

Изисква се предоставяне на лични

данни

Последици от

непредоставянето на лични данни

Участие във

Ваучерната Програма

Изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор

Чл. 6, ал.1, б. б) Общ регламент относно защитата на данните

С цел осигуряване на участието във Ваучерната Програма

Да

Невъзможност за участие във Ваучерната Програма

Управление на отношенията с клиентите

Легитимни интереси, преследвани от

Байер

Чл. 6, ал.1, б. е) Общ регламент относно защитата на данните

Нашият легитимен интерес се базира на нашата нужда да бъдем способни да управляваме отношенията с клиентите ни, за да осигурим успешен бизнес.

Не

Не можем да Ви изпращаме персонализирана информация

Маркетингови проучвания

Легитимни интереси, преследвани от

Байер

Чл. 6, ал.1, б. е) Общ регламент относно защитата на данните

Нашият легитимен интерес се базира на нашата нужда да бъдем способни да проучваме пазара, за да си осигурим успешен бизнес.

Не

Може да не сме способни да посрещнем нуждите на пазара, включително Вашите нужди

Изпращане на

(електронни) маркетингови съобщения

Съгласие

Чл. 6, ал.1, б. а) Общ регламент относно защитата на данните

Изпращаме Ви маркетингова комуникация, при условия че сте предоставили съгласие

Не

Може да не сме способни да Ви изпратим информация, която може да е интересна за Вас

Анализ на използването на нашите Електронни маркетингови комуникации от Ваша страна

Съгласие

Чл. 6, ал.1, б. а) Общ регламент относно защитата на данните

При съгласие, анализиране използването на нашите Електронни маркетингови комуникации, за да персонализираме информацията и да си осигурим успешен бизнес.

Не

Не можем да Ви изпращаме персонализирана информация

5. Информация относно Вашите права 

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

  • Право на информация относно Вашите лични данни, съхранявани от нас;
  • Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
  • Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с нашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че съществуват императивни причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че обработката се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;
  • Право на преносимост на данни;
  • Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни. В България надзорния орган, отговорен за защита на личните данни е Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg ;
  • Можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за събиране, обработка и използване на личните Ви данни с действие занапред.

6. Автоматизирано вземане на решения

Ние не вземаме автоматизирано решение, включително за профилиране, както е описано в Член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и, ако го правим, ние ще Ви предоставим поне в тези случаи значима информация за съответната логика, както и значението и предвидените последици от такава обработване за субекта на данните.

Ако желаете да упражните някое от своите права или имате въпроси, моля, адресирайте искането си до: Monsanto International Sarl, ЕИК: 201475945, , бул. „Цар Освободител“ № 10, р-н Средец, София 1463, България, emea.datasubjectsrights@monsanto.com. 

Връзка с длъжностно лице по защита на данните за Европа и Близкия Изток може да бъде осъществена на: dan.manolescu@monsanto.com

Тази Политика за защита на личните данни е изготвена на 30.09.2019г.

Авторски права © Байер АГ